Πανευρωπαϊκό one-stop-shop για την καλύτερη διαχείριση των €315 δις του “πακέτου” Juncker

Νέα

15 Ιανουαρίου 2015

Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής υπηρεσίας μιας στάσης (one-stop-shop) για την καλύτερη διαχείριση του νέου επενδυτικού σχεδίου των €315 δις της Ε.Ε., γνωστού και ως “πακέτου” Juncker, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως one-stop-shop, θα λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΣΚΕ), το οποίο θα βοηθά στον εντοπισμό, την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση έργων, ενώ θα παρέχει συμβουλές για τη χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών εργαλείων και για συνεργασίες δημόσιου - ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία του ΕΣΚΕ περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η ψηφιακή οικονομία στην “καρδιά” της νέας επενδυτικής ατζέντας, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΤο Ταμείο αποτελεί τον “πυρήνα” του φιλόδοξου “Επενδυτικού της Σχεδίου για την Ευρώπη”, με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή, μόλις 50 ημέρες από την αρχική αναγγελία του από τον επικεφαλής της Επιτροπής. Το σχέδιο αναμένεται να κινητοποιήσει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ύψους τουλάχιστον €315 δις σε ολόκληρη την Ε.Ε., στηρίζοντας, κατά κύριο λόγο, στρατηγικές επενδύσεις, όπως σε ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα.

Το Ταμείο αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι τα μέσα του 2015, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να επιλέξει τα πρώτα έργα, ώστε να είναι έτοιμα να αντλήσουν χρηματοδότηση, τον Ιούνιο.

Χάρη σε μια δεξαμενή ευρωπαϊκών έργων, οι επενδυτές θα ενημερώνονται σχετικά με διαθέσιμα υφιστάμενα και πιθανά μελλοντικά σχέδια. Κοινή ομάδα δράσης Επιτροπής - ΕΤΕπ για τις επενδύσεις έχει, ήδη, εντοπίσει περί τα 2.000 πιθανά έργα ύψους €1,3 τρις. Τα έργα αυτά εκτείνονται σε ευρύ φάσμα και περιλαμβάνουν από την ανέγερση ενός νέου τερματικού σταθμού στο διεθνές αεροδρόμιο του Ελσίνκι μέχρι αντιπλημμυρικά έργα στη Βρετανία.

Η πρόταση
Η νομοθετική πρόταση, που εγκρίθηκε, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το ΕΤΣΕ θα χρηματοδοτήσει έργα υψηλότερου κινδύνου, μεγιστοποιώντας, με τον τρόπο αυτό, τον αντίκτυπο των δημοσίων δαπανών και ελευθερώνοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Τα κράτη - μέλη μπορούν να συμμετέχουν στο ΕΤΣΕ, στο οποίο μπορούν, εξάλλου, να συμμετέχουν και τρίτα μέρη, όπως εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή δημόσιοι φορείς, που ανήκουν στα κράτη - μέλη ή ελέγχονται από αυτά, φορείς του ιδιωτικού τομέα και φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν γι’ αυτό οι υφιστάμενοι συνεισφέροντες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διευκρινίσει ότι οι συνεισφορές των κρατών - μελών στο ΕΤΣΕ δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό θα ισχύει για όλα τα κράτη - μέλη, στο πλαίσιο τόσο του προληπτικού, όσο και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου.

Στις χώρες, που καλύπτονται από τη “ρήτρα επενδύσεων”, η συγχρηματοδότηση με το ΕΤΣΕ έργων ή επενδυτικών πλατφορμών, θα τυγχάνει ευνοϊκής μεταχείρισης βάσει του Συμφώνου.

Ένα Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει για τις γενικές κατευθύνσεις, τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, το προφίλ επικινδυνότητας, τις στρατηγικές πολιτικές και την κατανομή των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου. Μια Επιτροπή Επενδύσεων, που θα λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο, θα εξετάζει συγκεκριμένα έργα και θα αποφασίζει ποια από αυτά θα λάβουν στήριξη από το ΕΤΣΕ, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς τη γεωγραφική θέση ή τον τομέα.

Η πρόταση θεσπίζει ένα Ταμείο Εγγυήσεων της Ε.Ε. που θα εξασφαλίζει αποθεματικό ρευστότητας για τον προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι πιθανών ζημιών του ΕΤΣΕ κατά τη στήριξη των έργων. Το Ταμείο Εγγυήσεων θα φτάσει σταδιακά τα €8 δις έως το 2020, μέσω πληρωμών από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Η συνέχεια
Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί, σύμφωνα με τη “συνήθη νομοθετική διαδικασία” (συναπόφαση), από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης να συμφωνήσουν με την πρόταση έως τον Ιούνιο, ώστε οι νέες επενδύσεις να μπορούν να ξεκινήσουν, ήδη, από τα μέσα του 2015.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ