Ο Πολωνός Wojciech Wiewiórowski, νέος Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Νέα

09 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πολωνός Wojciech Wiewiórowski διορίστηκε από το Συμβούλιο, ως ο νέος Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) για μια θητεία διάρκειας 5 ετών. Ο κ. Wojciech Wiewiórowski έχει διατελέσει αναπληρωτής επόπτης στον ΕΕΠΔ από το 2014, ενώ πριν από τη θητεία του ήταν γενικός επιθεωρητής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια για την προστασία δεδομένων αρχή της Πολωνίας, θέση την οποία κατείχε από το 2010.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αποτελεί την ανεξάρτητη Αρχή προστασίας δεδομένων της Ε.Ε.Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αποτελεί την ανεξάρτητη Αρχή προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. Η κύρια αποστολή του είναι να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. επεξεργάζονται τις προσωπικές πληροφορίες προσώπων, καθώς και να συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα για όλα τα θέματα, που αφορούν την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ συνεργάζεται, επίσης, στενά με τις εθνικές εποπτικές Αρχές και με άλλους εποπτικούς φορείς για τη βελτίωση της συνοχής, όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, ο ΕΕΠΔ εποπτεύει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της Ε.Ε., ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επίσης, συμβουλεύει τα όργανα και τους οργανισμούς της Ε.Ε. για όλα τα θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, των συναφών πολιτικών και της νομοθεσίας, ενώ διεκπεραιώνει καταγγελίες και διενεργεί έρευνες. Τέλος, συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές των χωρών της Ε.Ε. με στόχο τη συνεπή προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί νέες τεχνολογίες, που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων. 

Θεμελιώδες δικαίωμα
Επί της διαδικασίας, ο διορισμός του νέου Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αποφασίστηκε κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  “Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα, που κατοχυρώνεται από το δίκαιο της Ε.Ε. Γνωρίζω ότι ο κ. Wiewiórowski και το προσωπικό του θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμουν όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στην άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Απαιτούνται, επίσης, ειδικές δραστηριότητες όσον αφορά την εμφάνιση νέων τεχνολογιών”, σχολίασε η Υπουργός Δικαιοσύνης της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου, κυρίαAnna-Maja Henriksson. 

Θυμίζουμε ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της Ε.Ε. απαγορεύεται να επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα, που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Δεν μπορούν, επίσης, να επεξεργάζονται δεδομένα για την υγεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας, εκτός αν αυτά χρειάζονται για λόγους υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων πρέπει να γίνεται από επαγγελματία του κλάδου της υγείας ή άλλο πρόσωπο, που δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020