Τι αλλάζει με την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

Νέα

30 Μαΐου 2019

Αλλαγές στην καθημερινότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών, αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται επί ευρωπαϊκού εδάφους, φέρνει ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, ο πρώτος αντίστοιχος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κανονισμός, ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη από τις 28 Μαΐου, θα επιτρέψει την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων σε ολόκληρη την Ε.Ε. χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς. Με το νέο κανονισμό, οι χώρες της Ε.Ε. αποτρέπονται από το να θεσπίζουν νόμους, οι οποίοι επιβάλλουν την αδικαιολόγητη διατήρηση των δεδομένων αποκλειστικά εντός της εθνικής επικράτειας.

Κατευθυντήριες γραμμές για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα δημοσίευση η Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΜέχρι το 2025, η οικονομία των δεδομένων της ΕΕ-27 είναι πιθανό να της παράσχει το 5,4 % του ΑΕΠ της, που ισοδυναμεί με €544 δις. Ωστόσο, το τεράστιο αυτό δυναμικό περιορίζεται, εάν τα δεδομένα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Με την άρση των αναγκαστικών περιορισμών τοπικοποίησης των δεδομένων, χρήστες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα δεδομένα και τις ευκαιρίες που παρέχουν. Με στόχο να βοηθήσει τους χρήστες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων αυτών κανόνων και του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, χθες, σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Επερχόμενες αλλαγές
Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν την ελεύθερη ροή των δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο. Εφεξής, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν τυχόν εναπομένοντες ή προγραμματισμένους περιορισμούς τοπικοποίησης των δεδομένων στην Επιτροπή, η οποία θα αξιολογεί με τη σειρά της, εάν είναι αιτιολογημένοι.

Στην περίπτωση μεικτών συνόλων δεδομένων - προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα - η διάταξη του GDPR, που διασφαλίζει την ελεύθερη ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα του συνόλου δεδομένων που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενώ στο τμήμα που αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, θα εφαρμόζεται η αρχή της ελεύθερης ροής των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης, οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για κανονιστικό έλεγχο. Έτσι, οι δημόσιες Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα για σκοπούς εξέτασης και εποπτικού ελέγχου σε οποιοδήποτε μέρος της Ε.Ε. κι αν βρίσκονται αποθηκευμένα ή υπόκεινται σε επεξεργασία. Μάλιστα, τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις σε χρήστες που δεν παρέχουν, έπειτα από αίτημα αρμόδιας Αρχής, πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα σε άλλο κράτος-μέλος.

Περί cloud

Ο νέος Κανονισμός ενθαρρύνει την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τις υπηρεσίες cloud μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2019. Οι κώδικες δεοντολογίας θα διευκολύνουν την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών cloud, γεγονός που θα καταστήσει την αγορά αυτών των υπηρεσιών πιο ευέλικτη και τις υπηρεσίες δεδομένων στην Ε.Ε. πιο προσιτές οικονομικά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021