Κοινοτικές εγγυήσεις €40,8 δις φέρνει το νέο πρόγραμμα InvestEU

Νέα

15 Ιανουαρίου 2019

Εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους €40,8 δις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσουν - με τη σειρά τους - συνολικές επενδύσεις €700 δις, προβλέπει το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ένωσης “InvestEU”. Εντός των επομένων ημερών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το νέο πρόγραμμα για επενδύσεις και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, που καλύπτει χρονικά την περίοδο από το 2021 έως και το 2027. Η πρωτοβουλία “InvestEU” αναμένεται να λειτουργήσει ως εφαλτήριο επενδύσεων οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετώπιζαν εμπόδια. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτεί επενδύσεις μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε υποδομές και σε έρευνα και καινοτομία. Το νέο “εργαλείο” σχεδιάστηκε σε συνέχεια και για να αντικαταστήσει το υπάρχον EFSI (European Fund for Strategic Investments), το οποίο συστάθηκε μετά από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Νέο πρόγραμμα για επενδύσεις και πρόσβαση σε χρηματοδότηση την περίοδο 2021- 2027 εγκρίνει η Ε.Ε.Το Κοινοβούλιο εντός των προσεχών ημερών σκοπεύει, μάλιστα, να βελτιώσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυξάνοντας τις εγγυήσεις της Ε.Ε. σε €40,8 δις από €38 δις, που ήταν η πρόταση της Επιτροπής. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο θα θέσει νέους στόχους για την προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη διαχείριση του προγράμματος.

Οι επιτροπές Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πολιτικής υιοθέτησαν τη θέση τους σχετικά με ένα νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τη στήριξη των επενδύσεων και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του 2021-2027. 

Το πρόγραμμα
Παρά τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης, εντός της Ε.Ε. εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό κενό στις επενδύσεις. Το πρόγραμμα InvestEU - τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2027 - αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Στόχος του είναι να συγκεντρώσει τα διάφορα διαθέσιμα σήμερα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. (μεταξύ άλλων: EFSI, μέσα CEF, ειδικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, καθώς και ειδικές εγγυήσεις και διευκολύνσεις στο πλαίσιο του EaSI), προκειμένου να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας και να επεκταθούν το μοντέλο του προγράμματος Juncker (δηλαδή με τη χρήση εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την προσέλκυση άλλων επενδυτών). 

Διαχειριστική θωράκιση
Η Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο και γι’ αυτό προσπαθεί να το θωρακίσει και σε διαχειριστικό επίπεδο. Για παράδειγμα, οι επιτροπές Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πολιτικής έχουν εισηγηθεί τη δημιουργία μιας επιτροπής καθοδήγησης για τη διασφάλιση της σωστής ισορροπίας μεταξύ πολιτικής και τραπεζικής εμπειρίας, όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματος. Επιπλέον, ζητούν ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετάσχει επίσης στην επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη λογοδοσία έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Εξάλλου, η Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, τον αντίκτυπο και τις λειτουργίες του προγράμματος InvestEU.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας