Αυστηρότεροι έλεγχοι των χρεώσεων σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο

Νέα

16 Νοεμβρίου 2017

Στην προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών και στην ενίσχυση του ελέγχου των χρεώσεων τους σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο, δίνει έμφαση ο νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών, που εξέδωσε η ΕΕΤΤ.  Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νέος Κανονισμός, μεταξύ άλλων, αφορούν στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ο Κανονισμός προβλέπει ότι ο πάροχος δεν θα έχει δικαίωμα, στη διάρκεια του ορισμένου χρόνου της σύμβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον χρόνο ομιλίας/όγκο δεδομένων του προγράμματος υπηρεσιών.

Διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή με το νέο Κανονισμό Γενικών ΑδειώνΕπίσης, αυξάνεται πλέον το χρονικό περιθώριο, που έχει στη διάθεσή του ο συνδρομητής για την καταγγελία της σύμβασης αζημίως, σε περίπτωση  μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο. Η παραπάνω προθεσμία καθορίζεται, για ορισμένου ή αορίστου χρόνου σύμβαση, είτε στους τρεις μήνες, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, είτε στους τέσσερις μήνες, για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης, από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων.  

Με το Γενικό Κανονισμό, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα διακοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπερβαίνει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, με βάση τρεις κατηγορίες επιλογών. Επίσης, σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων των υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής θα ερωτάται να επιλέξει εξαρχής, εάν επιθυμεί να λαμβάνει το λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει κι εφόσον η σύνδεση του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά. 

Βλάβες
Ο Κανονισμός προβλέπει, επίσης, τη λειτουργία δωρεάν γραμμής εξυπηρέτησης βλαβών. Οι συνδρομητές θα μπορούν να καλούν τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών, που διαθέτουν οι πάροχοι, χωρίς χρέωση απ’ όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Μάλιστα, εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσης της, ο πάροχος θα πιστώνει αυτόματα τον συνδρομητή, εντός 4μηνου από την άρση της βλάβης και χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση, με το τμήμα του παγίου, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Άμεση ισχύς
Η απαγόρευση της αύξησης του παγίου στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η ρύθμιση για την αποστολή ηλεκτρονικών λογαριασμών τίθενται άμεσα σε ισχύ. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την πάροδο έξι μηνών, χρόνος που απαιτείται, προκειμένου οι πάροχοι να προετοιμαστούν επαρκώς, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ