Εργαλείο μέτρησης του Net Neutrality προτείνουν οι ρυθμιστικές Αρχές

Νέα

18 Οκτωβρίου 2017

Η ποιότητα των υπηρεσιών σταθερής ή κινητής πρόσβασης στο Διαδίκτυο βρίσκεται αυτήν την περίοδο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών Αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΒEREC) προτείνει την ανάπτυξη ενός προαιρετικού (“opt-in”) εργαλείου μέτρησης της Ουδετερότητας του Δικτύου, που θα βοηθήσει τις εθνικές ρυθμιστικές Αρχές και τους τελικούς χρήστες να μετρούν την ποιότητα των υπηρεσιών σταθερής ή κινητής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Επίσης, μέσω αυτού του εργαλείου, θα μπορούν να ανιχνεύουν πιθανές αθέμιτες πρακτικές διαχείρισης της κίνησης, όπως το κλείδωμα ή ο περιορισμός συγκεκριμένων εφαρμογών. 

Ενημέρωση από την ΕΕΤΤ για τις αποφάσεις της 32ης Ολομέλειας του BERECΗ Ουδετερότητα του Δικτύου, η παρακολούθηση της κάλυψης των κινητών υπηρεσιών και η διασφάλιση των αρμοδιοτήτων και της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών Αρχών, αναδεικνύονται σε σημαντικές προτεραιότητες για το BEREC, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργασιών της  32ης Ολομέλειας του Σώματος. Στη διάρκεια της Ολομέλειας, το Σώμα, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η ΕΕΤΤ, ενέκρινε μεθοδολογικές προτάσεις αξιολόγησης της Ουδετερότητας του Δικτύου, οι οποίες βασίστηκαν σε βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές και σε προηγούμενες οδηγίες του BEREC, όσον αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

Θυμίζουμε ότι Κανονισμός της ΕΕ 2015/2120 για την “Ουδετερότητα του Διαδικτύου” (Net Neutrality) θεσπίζει κοινούς κανόνες για να διασφαλιστεί η ισότιμη και μη διακριτική διαχείριση της κίνησης κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τα σχετικά δικαιώματα των τελικών χρηστών. 

Ραδιοφάσμα
Επίσης, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προωθεί τη διενέργεια δημοσίων διαβουλεύσεων για: την έκθεση αναφορικά με τις επιπτώσεις των αγορών περιεχομένου και συσκευών σε σταθερή και κινητή αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την προκαταρκτική έκθεση, ενόψει διατύπωσης Κοινής θέσης με την Ομάδα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (RSPG), για την παρακολούθηση της κάλυψης κινητών υπηρεσιών, το σχέδιο έκθεσης του BEREC και του RSPG σχετικά με τη διευκόλυνση της κινητής συνδεσιμότητας παντού και το ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών του Σώματος για το 2018,  σύμφωνα με το Σχέδιο Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής του BEREC για τα έτη 2018-2020. 

Ανεξαρτησία
Με επίσημη σχετική δήλωσή του και υπό το πρίσμα των συζητήσεων για την αναθεώρηση του Πλαισίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το BEREC επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών Αρχών (ΕΡΑ), για να υπάρξει ένα σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο θα υποστηρίξει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και καινοτομίες. Το BEREC επιμένει στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΕΡΑ για την αποτελεσματική προώθηση της εσωτερικής αγοράς και στη σημασία ύπαρξης ενός ελάχιστου συνόλου αρμοδιοτήτων για τη επίτευξη της προόδου. 

Ουδετερότητα
Στην πρώτη της έκθεση για το Net Neutrality στην Ελλάδα, η ΕΕΤΤ έχει διαπιστώσει την ασυνέπεια μεταξύ της διαφημιζόμενης και της πραγματικής ταχύτητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο από τα σταθερά δίκτυα, καθώς και περιπτώσεις εσκεμμένης υποβάθμισης της κίνησης επιλεγμένων εφαρμογών, αλλά και σημαντικές παραλείψεις στην ενημέρωση των συνδρομητών για τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

“Στον τομέα της παρακολούθησης της απόδοσης των δικτύων, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στο πολύ χαμηλό ποσοστό της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται στα σταθερά δίκτυα, το οποίο δημιουργεί την εικόνα ασυνέπειας μεταξύ της διαφημιζόμενης και της πραγματικής ταχύτητας. Ο μέσος όρος των μετρήσεων όλων των πακέτων δείχνει ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται ίσο με 39,26% στη ροή καθόδου (download) και 62,60% στη ροή ανόδου (upload)”, αναφέρει η ΕΕΤΤ στη σχετική έκθεση. 

Επιπλέον, η μεγάλη πλειονότητα των πρακτικών διαχείρισης κίνησης αφορά στην προτεραιοποίηση κίνησης με αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας, όπως η κίνηση φωνής ή βίντεο ή σε φραγές για λόγους ασφαλείας ή σε φραγές που τίθενται από τους ίδιους τους συνδρομητές (π.χ. υπηρεσίες γονικού ελέγχου). Τέτοιες τεχνικές φαίνεται ότι εφαρμόζονται σε περιορισμένο βαθμό και μόνο για την αναγνώριση του είδους της κίνησης. Εντούτοις, η ΕΕΤΤ διέκρινε “ορισμένες περιπτώσεις εσκεμμένης υποβάθμισης κίνησης επιλεγμένων εφαρμογών” που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση της κίνησης και η οποιαδήποτε διαφοροποίηση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές απαιτήσεις των διαφόρων τύπων κίνησης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ