Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες δημοσιότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024»» - Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

announcements_cover
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής” για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες δημοσιότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024»», χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή […]
Δείτε περισσότερα