Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού, σε Τμήματα (Lots) για το Έργo «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών μονάδων και βοηθητικών συσκευών για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου» - Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

announcements_cover
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού, σε Τμήματα (Lots) για το Έργo «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών μονάδων και βοηθητικών συσκευών για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ 5203255 του ΕΠ Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών μονάδων και […]
Δείτε περισσότερα