Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ENGAGE» - Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

announcements_cover
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο”, για το έργο: «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ENGAGE», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Άξονας 3 – Εξοπλισμός και μέσα υποστήριξης και συντονισμού). Αντικείμενο της σύμβασης είναι […]
Δείτε περισσότερα