Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων» - Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

22332647
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων», Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5214566, μεχρηματοδότηση από το “Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0” και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική […]
Δείτε περισσότερα