Αλλάζει ο δείκτης καινοτομίας στην Ευρώπη

Έρευνες - Μελέτες

18 Σεπτεμβρίου 2013

Η Σουηδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο είναι τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. που αξιοποιούν περισσότερο την καινοτομία, σύμφωνα με το νέο δείκτη, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο “δείκτης αποτελεσμάτων της καινοτομίας” μετρά το βαθμό στον οποίο ιδέες από καινοτόμους τομείς μπορούν να προωθηθούν στην αγορά, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες θέσεις εργασίας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Ο δείκτης καταρτίστηκε μετά από αίτημα των ηγετών της Ε.Ε. για τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας και δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Σύμφωνα με συγκριτική ανάλυση σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ε.Ε. έχει συνολικά καλές επιδόσεις, παρ’ όλο που εξακολουθεί να υπολείπεται ορισμένων από τις πλέον καινοτόμες οικονομίες παγκοσμίως. 

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης κυρία Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν, δήλωσε: “Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μετατρέπει περισσότερες καινοτόμες ιδέες σε επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες, εάν επιθυμεί να πρωτοστατεί στην παγκόσμια οικονομία. Θα πρέπει, επίσης, να γεφυρώσουμε το ανησυχητικό “χάσμα καινοτομίας”. Ο προτεινόμενος δείκτης θα μας βοηθήσει να μετρούμε τις επιδόσεις μας και να εντοπίζουμε τους τομείς στους οποίους οι χώρες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα”. 

Ο προτεινόμενος νέος δείκτης εμφανίζει πολύ διαφορετικές επιδόσεις όσον αφορά την καινοτομία μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. (ο μέσος όρος της Ε.Ε. καθορίστηκε σε 100 το 2010).

Οι πλέον καινοτόμες χώρες της Ε.Ε. οφείλουν τις καλές επιδόσεις τους σε μερικούς ή όλους από τους παρακάτω παράγοντες: μια οικονομία με υψηλό ποσοστό τομέων υψηλής έντασης γνώσεων, ταχέως αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις, υψηλά επίπεδα κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ανταγωνιστικές εξαγωγές. 

Το νέο στοιχείο του προτεινόμενου δείκτη είναι ότι επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, συμπληρώνει τον Πίνακα Επιδόσεων Καινοτομίας της Ένωσης (ΠΕΚΕ) και το Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας (ΣΔΚ) που αξιολογούν τις επιδόσεις καινοτομίας των κρατών - μελών και της Ε.Ε. γενικότερα, με βάση 24 δείκτες καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών παραγωγής, της δυναμικότητας και των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα καινοτομίας έχουν ποικίλες μορφές και διαφέρουν από τομέα σε τομέα. 

Ο προτεινόμενος δείκτης βασίζεται σε τέσσερις συνιστώσες, που έχουν επιλεγεί λόγω της σχέσης τους με την εκάστοτε συγκεκριμένη πολιτική.

  • Τεχνολογική καινοτομία, η οποία μετριέται με βάση τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
  • Απασχόληση σε δραστηριότητες έντασης γνώσης ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης.
  • Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών έντασης γνώσης. Η αξιολόγηση βασίζεται στη συμβολή του εμπορικού ισοζυγίου προϊόντων υψηλής και μέσης τεχνολογίας στο συνολικό εμπορικό ισοζύγιο και στο ποσοστό των υπηρεσιών έντασης γνώσης στις συνολικές εξαγωγές υπηρεσιών.
  • Απασχόληση σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καινοτόμων τομέων.

Συγκρινόμενη με ορισμένες χώρες εκτός Ε.Ε., η Ε.Ε. έχει συνολικά καλές επιδόσεις. Όσον αφορά τις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, η Ελβετία και η Ιαπωνία έχουν σαφώς το προβάδισμα, αλλά και η Ε.Ε. βρίσκεται λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ