Οι τράπεζες έχουν αμφιβολίες για την επίτευξη λογιστικής σύγκλισης, σύμφωνα με την Deloitte

Έρευνες - Μελέτες

24 Απριλίου 2013

Η 3η Παγκόσμια Έρευνα της Deloitte στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στον τραπεζικό κλάδο αναζητεί τις απόψεις των τραπεζών σχετικά με τις προτάσεις που διατυπώνονται για το ΔΠΧΑ 9 (IFRS 9), το οποίο, όταν εφαρμοστεί, θα χρησιμοποιηθεί από τα πιο σημαντικά εκτός Ηνωμένων Πολιτειών χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να παρουσιάσουν τη χρηματοοικονομική τους απόδοση και θέση. Πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας από το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) για σύγκλιση μεταξύ τους, αναφορικά με τις διατάξεις τους για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, η πλειοψηφία (88%) των τραπεζών που ερωτήθηκαν δεν πιστεύει ότι οι ρυθμιστικές αρχές των παγκόσμιων λογιστικών προτύπων είναι στη σωστή πορεία για την επίτευξη της σύγκλισης των λογιστικών απαιτήσεων σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, ακόμη και αν πολλές τράπεζες υποστηρίζουν την σύγκλιση. 

Η Deloitte εντόπισε, επίσης, ότι το 76% των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι το χρονοδιάγραμμα για το τελικό ΔΠΧΑ 9 θα αναβληθεί πέραν της 1ης Ιανουαρίου 2015, που έχει οριστεί ως υποχρεωτική ημέρα έναρξης ισχύος του. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες καθυστερούν την έναρξη των σχετικών έργων μέχρι το δεύτερο μισό του 2013 ή αργότερα.

Ο κύριος Κώστας Σταθόπουλος, ανώτερο στέλεχος της Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά μέσα, επισημαίνει: “Οι επερχόμενες αλλαγές στην λογιστική της απομείωσης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες στο κοντινό μέλλον. Οι επιδράσεις της λογιστικής απομείωσης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές και τις ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές, ενώ αναμένεται να έχουν επιπτώσεις και στα κεφάλαια των τραπεζών”.

Οι ήδη υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες, ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, σε συνάρτηση με τα υψηλότερα επίπεδα προβλέψεων που είναι πιθανό να οριστούν από το IASB. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στον τρόπο που οι τράπεζες τιμολογούν τα δάνειά τους και να αυξήσει το κόστος παροχής συγκεκριμένων δανειακών προϊόντων”.

“Η έρευνα της Deloitte κάνει αναφορές στις επικείμενες λογιστικές αλλαγές και πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές πραγματοποιούνται παράλληλα με σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές, συνθήκες ύφεσης σε πολλές χώρες και χαμηλά επίπεδα επιτοκίων, δημιουργώντας για τις τράπεζες ένα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον ανταγωνισμού. Εν μέσω αυτών των συνθηκών και καθώς το IASB δεν έχει ολοκληρώσει τις προτάσεις του σχετικά με την απομείωση, αναμένεται ότι πολλές τράπεζες δεν θα θέσουν ως προτεραιότητα τα σχετικά έργα για την εναρμόνιση τους με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 στο άμεσο μέλλον”.

Τα δυο τρίτα (69%) των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα δείχνουν την προτίμησή τους προς το μοντέλο αναμενόμενων ζημιών απομείωσης του IASB συγκριτικά με εκείνου του FASB. Οι λόγοι που δίνονται είναι ότι το μοντέλο αναμενόμενων ζημιών του IASB θα αντικατοπτρίζει καλύτερα την επιχειρηματική απόδοση, θα έχει ευνοϊκότερο αντίκτυπο στα εποπτικά κεφάλαια και θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη μεταβλητότητα στα κέρδη. Παρ’ όλα αυτά, πολλές από τις τράπεζες, που ερωτήθηκαν, θεωρούν ότι η πρόταση του FASB θα παράσχει καλύτερη συγκρισιμότητα μεταξύ των ανταγωνιστών και θα είναι ευκολότερο στην εφαρμογή του συγκριτικά με το προτεινόμενο μοντέλο από το IASB.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ