Χάσμα καινοτομίας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης

Έρευνες - Μελέτες

29 Μαρτίου 2013

Οι επιδόσεις καινοτομίας στην Ε.Ε. βελτιώθηκαν από έτος σε έτος, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, αλλά το καινοτομικό χάσμα μεταξύ των κρατών - μελών εξακολουθεί να διευρύνεται. Αυτό προκύπτει από τον πίνακα επιδόσεων της Ένωσης για την καινοτομία του 2013, μια κατάταξη των κρατών - μελών της Ε.Ε., που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ενώ οι πλέον καινοτόμες χώρες βελτίωσαν περαιτέρω τις επιδόσεις τους, άλλες χώρες δεν σημειώνουν πρόοδο. Η συνολική κατάταξη στην Ε.Ε. παραμένει σχετικά σταθερή με τη Σουηδία στην κορυφή, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φινλανδία. Η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία είναι οι χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη βελτίωση από το περασμένο έτος. Παράγοντες ανάπτυξης της καινοτομίας στην Ε.Ε. αποτελούν οι ΜμΕ και η εμπορική εκμετάλλευση των καινοτομιών, καθώς και τα άριστα ερευνητικά συστήματα. Ωστόσο, η μείωση των επενδύσεων των επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου κατά τα έτη 2008 - 2012 επηρέασε αρνητικά τις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας.

Ιστορικό
Στον πίνακα επιδόσεων της Ένωσης για το 2013, τα κράτη - μέλη κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες χωρών:

Πρωτοπόροι καινοτομίας: Σουηδία, Γερμανία, Δανία και Φινλανδία, που παρουσιάζουν επιδόσεις πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας: Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ιρλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Κύπρος και Εσθονία, που έχουν επιδόσεις υψηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε.

Χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Σλοβακία, Ουγγαρία, Μάλτα και Λιθουανία, που έχουν επιδόσεις χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε.

Χώρες με χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας: Πολωνία, Λετονία, Ρουμανία και Βουλγαρία, που έχουν επιδόσεις πολύ χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε.

Καινοτομία και ανάπτυξη
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριος Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: “Τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν ότι η οικονομική κρίση έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δραστηριότητα καινοτομίας σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Οι επενδύσεις στην καινοτομία είναι καίριας σημασίας, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας παγκοσμίως και να αποκαταστήσουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα καθώς οι ΜμΕ αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη καινοτομίας”.

Η επίτροπος κυρία Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε: “Η καινοτομία πρέπει, πλέον, να βρίσκεται στο επίκεντρο των θεματολογίων πολιτικής όλων των κρατών - μελών. Η τελευταία μας έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης στον τομέα της καινοτομίας, η οποία επίσης δημοσιεύθηκε σήμερα, δείχνει ότι σημειώσαμε πρόοδο το 2012 όσον αφορά ορισμένα θεμελιώδους σημασίας θέματα, όπως το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και οι νέοι κανόνες για τα ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, αλλά θα πρέπει να προοδεύσουμε περισσότερο για να αποφύγουμε το καινοτομικό χάσμα στην Ευρώπη”.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, επίσης, σήμερα μια έκθεση συμπληρωματική του πίνακα επιδόσεων: την έκθεση σχετικά με την κατάσταση της “Ένωσης καινοτομίας”, η οποία δείχνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την εμβληματική πρωτοβουλία “Ένωση καινοτομίας”.

Το κλειδί της επιτυχίας των πρωτοπόρων της καινοτομίας
Οι πιο καινοτόμες χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα πλεονεκτήματα των εθνικών τους συστημάτων έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ των οποίων ο βασικός ρόλος των επιχειρήσεων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις προσπάθειες καινοτομίας. Οι επιχειρηματικοί τομείς όλων των πρωτοπόρων της καινοτομίας παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις όσον αφορά τις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) και τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Χαρακτηρίζονται, επίσης, από έναν πολύ ανεπτυγμένο τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από ισχυρούς δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας και επιστήμης.

Θέση της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο

Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιβεβαιώνει τη θέση της Ελβετίας ως του μέγιστου πρωτοπόρου καινοτομίας, που έχει συνεχώς καλύτερες επιδόσεις από όλες τις χώρες της Ε.Ε. Τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν και πάλι ότι η Νότια Κορέα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν το προβάδισμα στις επιδόσεις απέναντι στην Ε.Ε.

Το προβάδισμα της Νότιας Κορέας στις επιδόσεις καινοτομίας απέναντι στην Ε.Ε. αυξάνεται, αλλά από το 2008 η Ε.Ε. κατόρθωσε να καλύψει σχεδόν κατά το ήμισυ το χάσμα που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Η Ε.Ε. εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τους πρωτοπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες Ε&Α των επιχειρήσεων, τις συνδημοσιεύσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και την καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Ε.Ε. εξακολουθεί να έχει καλύτερες επιδόσεις από την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική.

Αυτό το προβάδισμα μειώθηκε σε σχέση με την Κίνα, παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τις άλλες χώρες BRICS και έχει αυξηθεί σε σχέση με την Αυστραλία και τον Καναδά.

Ο πίνακας επιδόσεων καινοτομίας της Ένωσης για το 2013 βασίζεται επί του παρόντος σε 24 δείκτες, που έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες και σε 8 διαστάσεις:

“Καταλύτες”, δηλαδή τα βασικά στοιχεία που καθιστούν δυνατή την καινοτομία (ανθρώπινοι πόροι, ανοικτά, άριστα και ελκυστικά συστήματα έρευνας, χρηματοδότηση και υποστήριξη),

“Δραστηριότητες επιχειρήσεων”, που ενσωματώνουν προσπάθειες καινοτομίας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (επενδύσεις επιχειρήσεων, συνδέσεις και επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας) και

“Αποτελέσματα”, που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι προσπάθειες αυτές μετατρέπονται σε πλεονεκτήματα για την οικονομία στο σύνολό της (παραγωγή καινοτομίας και οικονομικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ