Αποτίμηση έργου από την ΚτΠ ΑΕ

Έρευνες - Μελέτες

19 Νοεμβρίου 2012

Σε συνοπτική αποτίμηση του έργου και τη δράσης της, προχώρησε η απελθούσα διοίκηση της ΚτΠ ΑΕ για την περίοδο από το Μάιο 2012 μέχρι τον Οκτώβριο 2012. Τα κύρια σημεία της αποτίμησης έχουν ως εξής: 

Η συγχώνευση μέσω
απορρόφησης των εταιριών “Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.” και “Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα”. Από τον Αύγουστο του 2011, με την ψήφιση του νόμου  4002/2011 για τις συγχωνεύσεις, μέχρι τον 3/2012 η ΚτΠ ΑΕ ήταν ο μόνος φορέας του δημοσίου που ανταποκρίθηκε με χαμηλό κόστος, με ταχύτητα και ακρίβεια στην συγχώνευση και απορρόφηση δύο φορέων, με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στη λειτουργία τους.

Η μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 47% περίπου σε ετήσια βάση
(από €13,8 εκατ. συνολικές δαπάνες των τριών φορέων το 2009  σε €7 εκατ. το 2012), η οποία  προκύπτει ως αποτέλεσμα οριζόντιων  θεσμικών ρυθμίσεων (μειώσεις μισθών και επιδομάτων κατά 35%), αλλά και σημαντικής μείωσης των λοιπών λειτουργικών δαπανών. Επίσης, οι δύο συγχωνεύσεις ήταν η απαραίτητη πρόσθετη συνθήκη, λόγω της επακόλουθης μείωσης των δαπανών, για την διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης της ενοποιημένης πλέον εταιρείας για όλη την υπόλοιπη περίοδο του ΕΣΠΑ, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας των Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” και “Διοικητική Μεταρρύθμιση”.

Η σταδιακή απορρόφηση του λειτουργικού ελλείμματος, το οποίο δημιουργήθηκε το διάστημα 6/2009 – 5/2010 (~€11 εκατ.)
, λόγω μη διάθεσης των απαραίτητων πόρων χρηματοδότησης της Εταιρείας από τα ΚΠΣ το διάστημα εκείνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας, όπως  και η ομαλή διευθέτηση του δανεισμού που είχε λάβει η Εταιρεία τον 12/2009 (€50 εκατ.: €43 εκατ. για αποπληρωμές έργων του Γ’ ΚΠΣ και €7 εκατ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών).

Η διασφάλιση της χρηματοδότησης ημιτελών έργων του Γ’ ΚΠΣ,
  κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το ΕΣΠΑ και η διευθέτηση της ολοκλήρωσης μεγάλου αριθμού εξ αυτών.  Τα τρία σημαντικότερα και πλέον κρίσιμα για τα δημοσιονομικά της χώρας έργα, το ΠΣ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ELENXIS και το TAXISNET έχουν πλέον ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της οριστικής τους παραλαβής.

Ο σχεδιασμός και προώθηση της υλοποίησης κρίσιμων οριζόντιων υποδομών  ΤΠΕ και άλλων δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα, που δίνουν μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα λειτουργίας και βιωσιμότητας
στην εταιρεία για την μετά ΕΣΠΑ περίοδο, όπως, μεταξύ άλλων, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ,  η υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Πληρωμών όλων των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του Δημοσίου και  το Κέντρο Δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου, “g-cloud”, το έργο ΣΔΙΤ ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Περιοχές της χώρας (Rural Broadband Networks), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχε προωθηθεί στο παρελθόν και αναθερμάνθηκε το τελευταίο διάστημα η προώθηση των ενεργειών για τη θέσπιση της ΚτΠ ΑΕ, ως Κεντρικής Αναθέτουσας Αρχής του δημοσίου για προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Η ωρίμανση και προώθηση ενός μεγάλου αριθμού έργων στο ΕΣΠΑ
στα Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” και “Διοικητική Μεταρρύθμιση”, τα οποία ξεπερνούν σε Προϋπολογισμό τα €800 εκατ. (50% και πλέον του συνολικού προϋπολογισμού  των έργων των δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων έναντι 25% περίπου του Π/Υ του Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, που είχε αναλάβει η ΚτΠ ΑΕ κατά το Γ’ ΚΠΣ). Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα έργα λειτουργικής ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων των ΟΤΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, τα οποία σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν χωρίς χρονικές παρεκκλίσεις και ολοκληρώθηκαν με σημαντική επιτυχία.

Έχει γίνει η προκήρυξη έργων συνολικού προϋπολογισμού  ~€180 εκατ.

Έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη δημόσιες διαβουλεύσεις προκηρύξεων έργων συνολικού προϋπολογισμού €420 εκατ., τα οποία θα προκηρυχθούν μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τους λοιπούς εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς.

Έχει προγραμματιστεί η διενέργεια προκηρύξεων και διαβουλεύσεων λοιπών έργων μέχρι το τέλος του 2012, προϋπολογισμού €150 εκατ.

Η προώθηση της υλοποίησης ενός σημαντικού σε αριθμό και προϋπολογισμό δράσεων κρατικών ενισχύσεων, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα €300 εκατ. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την προετοιμασία της  δράσης ICT4Growth, η οποία  αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση για την ανάπτυξη του κλάδου των ΤΠΕ στην χώρα μας.

Η υιοθέτηση για πρώτη φορά από την Εταιρεία νέων διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως οι κλειστές διαδικασίες, οι συμφωνίες πλαίσιο και οι διαγωνισμοί για ανάθεση συμβάσεων ΣΔΙΤ, μέσω  νέου κανονισμού προμηθειών της ΚτΠ, ο οποίος έχει προωθηθεί για έγκριση στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης έργων (Project Management Information System - PMIS), προσαρμοσμένου στις ανάγκες διαχείρισης της πληροφορίας ενός ενδιάμεσου φορέα - τελικού δικαιούχου έργων ΕΣΠΑ, όπως η ΚτΠ.  Το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να επιλύσει προβλήματα τόσο εσωτερικής ενημέρωσης, όσο και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων φορέων (Κύριοι των έργων, φορείς παρακολούθησης ΕΣΠΑ, ανάδοχοι κλπ).

Η ενίσχυση της δημοσιότητας και της ενημέρωσης για όλα τα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου της Εταιρείας, ο οποίος αναβαθμίζεται για να παρέχει ενημέρωση για την πορεία και τα αποτελέσματα των έργων σε πραγματικό χρόνο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ