Αποτελέσματα για το 9μηνο του 2011 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, σύμφωνα με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

05 Δεκεμβρίου 2011

Το χειρότερο 9μηνο της ιστορίας τους, κατέγραψαν οι εισηγμένες εταιρείες σε μια περίοδο όπου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “η τέλεια καταιγίδα” για το εγχώριο επιχειρείν. Η δημοσιονομική ομίχλη αποδείχθηκε αρκετά ισχυρότερη της αρχικής προσπάθειας, που είχε σημειωθεί κατά τα πρώτα δύο τρίμηνα, περιορίζοντας τη δυναμική κάποιων μικρών κλαδικών βελτιώσεων.

Η εποχική συνεισφορά των καλοκαιρινών μηνών επηρέασε μόνο επιμέρους περιπτώσεις, που αφορούν τη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών (μεταφορές - ξενοδοχεία - τρόφιμα), αφού η αύξηση της τουριστικής κίνησης σε πλήθος αυξήσεων δεν μεταφράστηκε σε ανάλογη ροή εσόδων για την πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών. Θα ήταν περίπου αναμενόμενο να υπάρξει, έστω, κάποια συγκράτηση των πολύ μέτριων επιδόσεων 6μήνου των εμπορικών εταιρειών ή του χονδρικού εμπορίου, που θα έδινε κάποιο θετικότερο μήνυμα ως προς την προσαρμογή της αγοράς στα νέα δεδομένα.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό, αφού, ακόμα και αν εξαιρεθούν οι τράπεζες, η συνολική κερδοφορία του 3ου τριμήνου των εισηγμένων εταιρειών περιορίζεται στα €138 εκατ. Αν σε αυτή την εικόνα συνυπολογιστεί το γεγονός, ότι μια σειρά πολύ ζημιογόνων εταιρειών δεν συμμετέχει πια, λόγω παύσης δραστηριότητας, διαγραφής από το χρηματιστήριο ή μη δημοσίευσης ισολογισμών, τότε η τελική εικόνα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Ο λόγος κερδοφόρων/ ζημιογόνων εταιρειών στο ΧΑ παρέμεινε στο χειρότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας, αφού μόλις 1 στις 3 εισηγμένες είναι κερδοφόρος και μόλις 1 στις 5 εταιρείες (57) έχει πάει καλύτερα από πέρυσι.

Τι επηρέασε τα μεγέθη του 3ου τριμήνου:

  • Οι αυξημένες προβλέψεις επισφαλών δανείων, αλλά και της αξίας των κρατικών ομολόγων των τραπεζών.
  • Η εγχώρια ύφεση, η μειωμένη αγοραστική δύναμη λόγω ανεργίας και το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω πετρελαίου περιόρισε τα κέρδη ή αύξησε τις ζημιές στο λιανικό εμπόριο.
  • Η εποχική ζήτηση του καλοκαιριού βελτίωσε μερικώς τους κλάδους που έχουν υψηλότερη συσχέτιση με τη ζήτηση της θερινής περιόδου.
  • Η μειωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα.
  • Οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές βελτίωσαν τα περιθώρια της τελικής γραμμής. Επίσης, στις ΔΕΚΟ υπήρξε περιορισμός του λειτουργικού κόστους, λόγω των μισθολογικών μειώσεων. 

Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.


* Κύκλος εργασιών & EBITDA πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων
Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 9μηνο του 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 12/2011

Εκτίμηση
Τα αριθμητικά επίπεδα διαπραγμάτευσης της εγχώριας αγοράς είναι τα χαμηλότερα των τελευταίων είκοσι ετών. Πολλοί κίνδυνοι έχουν τιμολογηθεί σε σημαντικό βαθμό και αυτό μπορεί να δώσει την ευκαιρία για κάποιο ράλι εξορθολογισμού, εφόσον περιοριστούν οι αρνητικές επιδράσεις από τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, ενδεχόμενο το οποίο εξαρτάται, σχεδόν μονομερώς, από εξωτερικούς παράγοντες.

Ως εκ τούτου, θα διατηρηθεί η θετική οπτική σε μια σειρά εταιρειών, που έχουν πιο λογική έκθεση στην εγχώρια ζήτηση και απέδειξαν ότι, τουλάχιστον φέτος, είναι σε θέση να παράξουν αξία για το μέτοχο. Σε αυτές τις εταιρείες αναμένεται κάτι καλύτερο από μια άνοδο εξορθολογισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς θα τύχουν και της πρώτης προσοχής των θεσμικών κεφαλαίων, που θα αναζητήσουν περιπτώσεις ελκυστικών ελληνικών εταιρειών.

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα €6,8 δις από €7,2 δις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010 μειωμένος κατά 6,1%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,5 δις από €1,7 δις σε σύγκριση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2010 μειωμένα κατά 11,5%. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στις €70 χιλ. και παρουσίασαν βελτίωση κατά 5,1%.

Στις επιχειρήσεις Πληροφορικής ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης διαμορφώθηκε στα €6,8 δις μειωμένος κατά 6,1%, τα EBITDA έφτασαν στα €1,5 δις αυξημένα κατά 7,7%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας έφτασαν τα €1,7 εκατ. μειωμένα κατά 90,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2010.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Είδη - Λύσεις Πληροφορικής για το 9μηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα €482,5 εκατ. και σημείωσε μείωση κατά 8,8%, τα EBITDA έφτασαν στα €19,7 εκατ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 54,7% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση κατά 731,4% στα €5,7 εκατ. , σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο πέρυσι.

Στις Τηλεπικοινωνίες ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 9μηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης στα €4,3 δις και σημείωσε μείωση κατά 7,3%, τα EBITDA έφτασαν στα €1,3 δις μειωμένα κατά 13,2% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας έφτασαν τα €107,8 εκατ. αυξημένα κατά 68,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2010. Τα αποτελέσματα του κλάδου πλήττονται από τη δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση της εγχώριας αγοράς. Η δημιουργία νέων προϊόντων με τη διάθεση νέων πακέτων που προσφέρουν είτε ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις είτε πιο εξειδικευμένες, δημιουργούν ευκαιρίες για τους ομίλους.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 9μηνο του 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 12/2011

  • Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, για το 9μηνο του 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 12/2011 |Σε μορφή pdf
  • Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στο ΧΑ, για το 9μηνο του 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 12/2011 | Σε μορφή pdf

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ