Ανακάμπτει το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Έρευνες - Μελέτες

17 Οκτωβρίου 2019

Σε φάση ανάκαμψης έχει εισέλθει μετά από μια μακρά περίοδο συνεχούς πτώσης το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Τη διετία 2017-2018, οι πωλήσεις των αλυσίδων καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών σημείωσαν σωρευτικά αύξηση, η οποία διαδέχεται μια παρατεταμένη περίοδο συνεχούς μείωσης της αγοράς, συνέπεια της οικονομικής ύφεσης. Συγκεκριμένα, κατά τη διετία 2017-2018 η εν λόγω αγορά κατέγραψε σωρευτική αύξηση της τάξης του 14%.

Τη διετία 2017-2018, η αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών κατέγραψε σωρευτική αύξηση 14%Τη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου ενίσχυσαν τρεις βασικές παράμετροι: η αντικατάσταση λόγω βλαβών και παλαιότητας, η δημιουργία νέων νοικοκυριών και η εμφάνιση προϊόντων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες.  Ένας σημαντικός παράγοντας που επίσης επηρέασε τη ζήτηση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών είναι ο ρυθμός προσθήκης νέων κατοικιών.

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση της ICAP, η δραστική μείωση της ζήτησης στα έτη που προηγήθηκαν, επέφερε μεγάλες ανακατατάξεις στην αγορά των αλυσίδων πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τόσο στην πλευρά των “εταιρειών” αλυσίδων, όσο και στα δίκτυα των αγοραστικών ομίλων. Στην εγχώρια αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών έχει, ήδη, γίνει διείσδυση μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων του διεθνούς εμπορίου. Τα δίκτυα των οργανωμένων μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων διευρύνθηκαν με έντονο ρυθμό την τελευταία εικοσαετία. 

Νέα εμπορικά σήματα
Το μέγεθος της αγοράς των αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών κινήθηκε καθοδικά το χρονικό διάστημα 2008-2016, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας επιδείνωσης της εγχώριας οικονομίας και της συρρίκνωσης του εισοδήματος. Η σωρευτική μείωση ήταν της τάξης του 40% τη συγκεκριμένη περίοδο.

“Η βαθιά ύφεση, που επικράτησε τα τελευταία έτη, οδήγησε σε διακοπή λειτουργίας αρκετών παραδοσιακών αλυσίδων, ενώ οι μεγάλες αλυσίδες που παραμένουν στην αγορά έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των δαπανών και της γενικότερης εταιρικής αναδιάρθρωσης, σε συγχωνεύσεις καταστημάτων και συρρίκνωση του δικτύου”, αναφέρει η μελέτη της ICAP.

Επίσης, μεγάλες αλλαγές σημειώθηκαν στην πλευρά των αγοραστικών ομίλων και των δικτύων τους, με την “ανάδειξη” ομίλων με νέο εμπορικό σήμα, οι οποίοι, όμως, απαρτίζονται κυρίως από μέλη που έχουν αποχωρήσει από παλαιότερα σχήματα που διέκοψαν τη λειτουργία τους. “Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του εξεταζόμενου κλάδου είναι ιδιαίτερα έντονος. Τόσο η συμπίεση του περιθωρίου κέρδους, όσο και ο “πόλεμος τιμών”, σε συνδυασμό με την πολιτική των διευκολύνσεων και προσφορών, είχαν σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω όξυνση του ανταγωνιστικού κλίματος”, σημειώνει η ίδια μελέτη. 

Τα μεγέθη του κλάδου
Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κατέγραψαν σωρευτική αύξηση κατά 22,2% την πενταετία 2013-2017. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 13,7% την ίδια περίοδο, ενώ τα κέρδη (προ φόρου) ήταν αυξημένα κατά 130% τη συγκεκριμένη περίοδο. Το δε περιθώριο μικτού κέρδους για το σύνολο των εταιρειών του δείγματος δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, ενώ το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους και το περιθώριο EBITDA ήταν αρνητικά την τελευταία πενταετία.      

Όσον αφορά τη σύνθεση των πωλήσεων των αλυσίδων του κλάδου (στοιχεία 2018) αυτή περιλάμβανε, κυρίως, Λευκές Συσκευές και Κλιματιστικά σε ποσοστό 40%, Μαύρες Συσκευές σε ποσοστό 20%, ενώ η συμμετοχή των Μικροσυσκευών εκτιμάται σε 14%. Η Κινητή και Σταθερή Τηλεφωνία απέσπασε 12% των πωλήσεων, ενώ τα προϊόντα Πληροφορικής το 11%.

Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων εμφάνισε σωρευτική αύξηση κατά 7% την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ αντίθετα τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σωρευτικά κατά 33,2%. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις αυξήθηκαν σημαντικά την ίδια περίοδο (σωρευτική αύξηση 182,3%), ενώ αρκετά μικρότερη ήταν η αύξηση για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (10%).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ