Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 - Συλλογή & επεξεργασία ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

18 Μαΐου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Η παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 αποσκοπεί στην αποτύπωση της μεταβολής των τιμών των δεικτών ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε στρατηγική RIS3, μέσω πλέγματος δεικτών αποτελέσματος και εκροών. Η παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων, την εκτίμηση της ορθότητας και της καταλληλότητας του μείγματος πολιτικής, στην εκτίμηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, καθώς και των επιπτώσεων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 19/5/2017 - 30/6/2017 (-)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας