Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

17 Δεκεμβρίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις Απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020”.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της προσαρμογής και επέκτασης του υπάρχοντος ΟΠΣ, για την κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020, όπως εκφράζονται στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ βάσει του e-Cohesion.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των €4.895.400,00 (τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ), (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €3.980.000,00 - ΦΠΑ (23%): €915.400,00). Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται Δικαίωμα Προαίρεσης: €1.230.000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: €1.000.000,00 – Φ.Π.Α. (23%): 230.000).

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια.

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr. (Αριθμός Διαγωνισμού: 6301).

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/2/2016, και ώρα 12.00.

Οι σχετικές πληροφορίες και η διακήρυξη του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=b47&tabid=0

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας