Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο “Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Δημόσιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Παλαιών Σχολικών Εγχειριδίων” από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

16 Δεκεμβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει προκηρύξει Ανοικτό Διεθνή  Διαγωνισμό (αρ. Διακ. 1/2013) για το έργο “Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Δημόσιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Παλαιών Σχολικών Εγχειριδίων” - με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά - στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης “Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Δημόσιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Παλαιών Σχολικών Εγχειριδίων” (με MIS:328478) του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ενότητες: Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του €1.257.575,00 (ενός εκατομμύριου διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων και πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, είναι €1.022.418,70 (ένα εκατομμύριο είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαοχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 ώρα 15:00, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36 (9ος όρ.), 115 21 Αμπελόκηποι-Αθήνα). 

Η αποσφράγιση των προσφορών - διενέργεια του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 10:30 στα γραφεία του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αμπελόκηποι-Αθήνα). 

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι ο κύριος Δημήτριος Μαγγιώρης (τηλ. 210 3310283, εσωτ. 511, fax: 210 3257336, e-mail: proceeb@iep.edu.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους και να αποστείλουν το αρχείο στη διεύθυνση proceeb@iep.edu.gr, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Τεύχος προκήρυξης, Πίνακες Συμμόρφωσης & Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους σε μορφή .zip.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στη διεύθυνση: http://www.iep.edu.gr/site/index.php/el/procmenu/80-proc7648  

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr). Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας