Διαγωνισμός από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

13 Δεκεμβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.) προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), μέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας δύο (2) φάσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του. 

Κατά την παρούσα Α’ φάση, προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία ή ένωση/σύμπραξη εταιρειών, προκειμένου να υποβάλει συνολική τεχνικο-οικονομική πρόταση, σύμφωνα με τις ανάγκες που καλείται να καλύψει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΤΕΑΥΦΕ και οι οποίες περιγράφονται στο σχετικό τεύχος Απαιτήσεων.  

Τεχνικο-οικονομικές προτάσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τη Δευτέρα 20  Ιανουαρίου 2014, ώρα 16:00, μόνο από εταιρείες ή ενώσεις/συμπράξεις εταιρειών, οι οποίες έχουν προμηθευτεί επισήμως το Τεύχος Απαιτήσεων “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ”, από τη Γραμματεία Διοικητικού του ΤΕΑΥΦΕ (Χαλκοκονδύλη 56, 7ος όροφος) έναντι ποσού €100,00/τεύχος, από τις 04/12/2013 έως και τις 20/12/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών 11:00 - 14:00.

(Υπεύθυνη: κ. Γρηγοριάδου Ελένη, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5289513, Fax: 210-5289584, e-mail: teayfe@teayfe.gr). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή/και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του Τεύχους Απαιτήσεων, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 20/01/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση teayfe@teayfe.gr ή στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ταμείου, εφ' όσον έχουν προμηθευτεί επισήμως το Τεύχος Απαιτήσεων και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο ποσό. 

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται, επίσης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΑΥΦΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teayfe.gr/index.php/ανακοινώσεις/80-διαγωνισμοί/102-ops.html

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας