Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

27 Νοεμβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Υπολογιστικών συστημάτων, διακομιστών και κεντρικού storage από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με κριτήριο αξιολόγησης - κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Α της προκήρυξης του έργου.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου θα ανέλθει στο ποσό των €57.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του ΚΑΕ 1723, του φορέα 05/150, του οικονομικού έτους 2013. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα (2ος όρ., Γραφείο 203) μέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, ώρες 09:30 - 14:30

Προκήρυξη διαγωνισμού, σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας