Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN)”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

25 Οκτωβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του  Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN)”, που αφορά εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες για τη διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.)”, που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Παι.Θ.) και που σε αυτήν την περίπτωση ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου, δυνάμει της Ένταξης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, με τίτλο “Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω” - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”, συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294, απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 13275/27.7/2011 ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ (ως ισχύει).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €1.626.125,76, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €1.322.053,46, ΦΠΑ: €304.072,30). 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 13:30.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 14:30. 

Για την πλήρη διακήρυξη και παραλαβή τεύχους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://www.sch.gr/2876-man, ενώ για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Φλώρα Τρίμη, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), τηλ. 2610-960361, 2610-960300, fax.  2610-960490, e-mail: nts@cti.gr.  

Περίληψη προκήρυξης Διαγωνισμού σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας