Επαναπροκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού” από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

16 Οκτωβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει επαναπροκηρύξει τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με τίτλο “Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού”, της Κατηγορίας Πράξης 1.3.1.2 “Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδομές για Ένα Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Υλικό για Σχολεία”, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης “Πρόγραμμα Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία” των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (Αρ. Διακ. 01/2013), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

  • Προμήθεια φορητών υπολογιστών.
  • Προμήθεια τροχήλατων ερμαρίων για τη φύλαξη και φόρτιση των φορητών υπολογιστών, αλλά και για την ασύρματη πρόσβαση αυτών στο τοπικό δίκτυο.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και της απαιτούμενης δομημένης καλωδίωσης για τη δημιουργία τοπικού δικτύου στις σχολικές μονάδες με σκοπό τη σύνδεση των φορητών υπολογιστών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.
  • Εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €2.604.470,00 (δύο εκατομμυρίων, εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, (δηλαδή δύο εκατομμύρια, εκατόν δέκα επτά χιλιάδες, τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (€2.117.455,29) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 15:00 (Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031 της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. , 1ος ορ., Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι).

Η αποσφράγιση προσφορών - διενέργεια διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 12:30 (Γραφείο 1036, 1ος ορ. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι).

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι  τα στελέχη της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ., κ.κ.: Αγγελική Καραγεωργοπούλου (τηλ. 210 344 3330, fax. 210 344 2153, e-mail: lkarageorgopoulou@minedu.gov.gr), Αναστασία Μπαμπή (τηλ. 210 344 3334, fax. 210 344 2153, e-mail: ampampi@minedu.gov.gr) και   Παναγιώτα Μπρίλη (τηλ. 210 344 3225,  fax. 210 344 2153, e-mail: brili@minedu.gov.gr). 

Προκήρυξη διαγωνισμού, σε μορφή .pdf
Πίνακες σχολικών μονάδων, σε μορφή .pdf 

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (ΚΑΙ στην ιστοσελίδα http://www.eye.minedu.gov.gr). Σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε σφάλματος ή παράλειψης ουδεμία ευθύνη φέρουμε, υπερτερούν δε, τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας