Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

12 Αυγούστου 2013

Σας ενημερώνουμε για τη διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής  και επικοινωνιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Μακεδονίας - Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (32 Η/Υ, 32 οθόνες, 35 εκτυπωτές, 14 πολυμηχανήματα και 5 Η/Υ για χρήση ως εξυπηρετητές επικοινωνιών) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ. Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, της σχετικής διακήρυξης. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 39.994,68 (τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1723 του Ειδικού Φορέα 997/071του οικονομικού έτους 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού, Καθ. Ρωσσίδη 11, 54 008 - Θεσσαλονίκη, έως την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013.

Διακήρυξη Διαγωνισμού
σε μορφή.pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας