Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο “Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

09 Αυγούστου 2013

Σας ενημερώνουμε για τη διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο “Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των €123.000,00 (εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0873 του Φορέα 05/150 του οικονομικού έτους 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο 214, υπόψη κυρίας Μαρίας Διαγουμά, Προέδρου της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ή εναλλακτικά στο Γραφείο 215 (υπόψη κυρίας Μαρίας Δακτυλίδη) έως την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 14:00.

Διακήρυξη διαγωνισμού σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας