Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

29 Απριλίου 2013

Σας ενημερώνουμε για τη διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των €40.000,00 (σαράντα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 του Φορέα 05/150 του οικονομικού έτους 2013. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της ποσότητας κατά 30% και 50% αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07.

Τα προς προμήθεια αναλώσιμα υλικά και τα τεμάχια αυτών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, της σχετικής διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά. Επιπλέον, οι ποσότητες των ζητουμένων προς προμήθεια αναλώσιμων είναι ενδεικτικές, προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή, που θα αναγράφεται σε κάθε μία από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν. Oι τελικές ποσότητες θα καθορίζονται σταδιακά, ανάλογα με τα αιτήματα της Υπηρεσίας. Η προμήθεια των υλικών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τα αιτήματα των Τμημάτων της Υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι 30.11.2013.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο 116, υπόψη κυρίας Μαρίνας Σαράκη, Προέδρου της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ή εναλλακτικά στο Γραφείο 102 (υπόψη κυρίου Ιωάννη Ντινιακού) έως την Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 και ώρα 14:00.

Διακήρυξη διαγωνισμού σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας