Προκήρυξη Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας 2013 - 2015”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

18 Απριλίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας - Γερμανίας στον τομέα της έρευνας για το διάστημα 2013 - 2015 από τα Υπουργεία Παιδείας των δύο χωρών. Η εν λόγω συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες” του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και περιλαμβάνει σχετική προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, καλώντας τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς να υποβάλουν προτάσεις, σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Γερμανίας για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας.

Παρόμοια προκήρυξη έχει δημοσιοποιήσει και το γερμανικό Υπουργείο Παιδείας καλώντας αντίστοιχα τις ενδιαφερόμενες γερμανικές επιχειρήσεις, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς να υποβάλουν προτάσεις σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Ελλάδας. 

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να εστιαστεί στα ακόλουθα  επιστημονικά πεδία, τα οποία ορίστηκαν από κοινού από τις συνεργαζόμενες χώρες: Υγεία, Βιο-οικονομία, Ενέργεια (ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια), Κοινωνικές Επιστήμες με εστίαση στην Οικονομική Κρίση, Έρευνα για την ψηφιοποίηση των προσωπικών υπηρεσιών και για εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής στον τομέα των υπηρεσιών, Νανοτεχνολογία, Photonics/Οπτικές τεχνολογίες.

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας “Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ-ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 1) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 3η Ιουνίου 2013.

Η Ελληνογερμανική Ε&Τ Διακρατική Συνεργασία απευθύνεται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας Διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν, συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών) και Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και από τα δύο κράτη. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν, κατά μέγιστο, δύο συνεργαζόμενους φορείς από κάθε πλευρά, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του έργου. Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Το βασικό πλαίσιο της συνεργασίας και οι αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη της Δράσης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=671&neID=673&neTa=1_303_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI671I0I108I334I1106I0I2&actionID=load  

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Μεσογείων 14 – 18, 115 10 Αθήνα): Δρ. Ι. Σταμέλου, τηλ. 210 7458097, e-mail: esta@gsrt.gr, Δρ. Ιωάννα Μαλαγαρδή, τηλ. 210 7458157, e-mail:  i.malagardi@gsrt.gr.

Περίληψη Προκήρυξης Δράσης, σε μορφή .pdf
Οδηγός Δράσης, σε μορφή .pdf 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας