Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο “Κανονισμού για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” της ΑΔΑΕ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

15 Απριλίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του N. 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 82/2012), επεξεργάστηκε σχέδιο “Κανονισμού για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών”, το οποίο θέτει σε δημόσια διαβούλευση και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν, γραπτώς, τις θέσεις και τις απόψεις τους μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kanonismos@adae.gr

Στόχος του Κανονισμού είναι να καθορίσει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό, για:

α) Την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υφιστάμενο κίνδυνο. 
β) Την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά ασφαλείας που επηρεάζουν τους χρήστες και τα διασυνδεμένα δίκτυα.
γ) Την ακεραιότητα των δικτύων τους, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των δικτύων αυτών.

Οι απαντήσεις των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως (περιλαμβάνοντας στοιχεία της εταιρείας, του φυσικού προσώπου, καθώς και  στοιχεία επικοινωνίας), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για τυχόν διευκρινίσεις. Ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Το υπό διαβούλευση σχέδιο του «Κανονισμού για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΑΔΑΕ, στη διεύθυνση:

http://www.adae.gr/uploads/media/sxedio_kanonismou_adae_asfaleia_akeraiotita.pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας