Διαγωνισμός για το έργο “Σύστημα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου” από το ΥΠΑΑΝΥΜΕΔΙ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

27 Μαρτίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) έχει προκηρύξει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση έργου “Σύστημα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολόκληρης της υποδομής που απαιτείται σε υλικό και λογισμικό και τις διασυνδέσεις με άλλα συστήματα για την έκδοση Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου (ΨΤ), καθώς και την παροχή υπηρεσιών έκδοσης καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο. Επίσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο σε καθορισμένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, για το σύνολο του συστήματος, έτσι ώστε μετά τη λήξη του έργου, η διαχείριση και τυχόν επέκταση του συστήματος να περιέλθει στην ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογίζεται στο ποσό του €1.000.000,00 (ενός εκατομμυρίου ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και βαρύνει τις πιστώσεις των τακτικών προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2013 έως και 2016, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1699 “Λοιπές προμήθειες” του Ε.Φ. 35/710, του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το φάκελο συμμετοχής τους με απλό ταχυδρομείο ή courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, Ισόγειο), συνοδευόμενο από συστημένη επιστολή, η οποία υποχρεωτικά θα πρωτοκολλείται, με παραλήπτη τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, μέχρι την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 25/4/2013, ώρα 10:00 στο κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων), Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις κ.κ. Ν. Πιατίδου και Ελ. Υφαντή, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 213 130 8354, 213 130 8333, fax. 213 130 8392, e-mail: n.piatidou@yme.gov.gr και e.yfanti@yme.gov.gr

Διακήρυξη διαγωνισμού, σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας