Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)” από το Ι.Τ.Υ.Ε. "Διόφαντος"

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

26 Μαρτίου 2013

Σας ενημερώνουμε για τη Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του  Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)”, από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος", που αφορά εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες  για τη δημιουργία του νέου κέντρου δεδομένων του ΠΣΔ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο του Υποέργου “Προμήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ” της πράξης “Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, 2007 – 2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €1.067.371,13 (ένα εκατομμύριο εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες, επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (€867.781,41) άνευ Φ.Π.Α.).

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013, ώρα 13:00. (Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 10 Απριλίου 2013, ώρα 14:00).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Φλώρα Τρίμη (Ι.Τ.Υ.Ε.), τηλ.: 2610-960361, 2610-960300, fax: 2610-960490, e-mail: nts@cti.gr.

Περιληπτική Διακήρυξη σε μορφή .pdf

Ερωτήσεις - Απαντήσεις και Συμπληρωματικές Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Υποψήφιους Αναδόχους σε μορφή .zip

Πλήρης διακήρυξη και Παραλαβή τεύχους: http://www.sch.gr/2555-enisxisi

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας