Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Η/Υ και FAX από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

20 Μαρτίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Η/Υ και FAX με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των €40.000,00 (σαράντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1723 του Φορέα 25/110 του οικονομικού έτους 2013. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της ποσότητας κατά 30% και 50% αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Γραφείο 210 (Τμήμα Γραμματείας), υπόψη της κυρίας Αντωνίας Κούπανη, μέλους της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:00.

Τα προς προμήθεια αναλώσιμα υλικά και τα τεμάχια αυτών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της διακήρυξης του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά και να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε τεχνική επεξεργασία. Επιπλέον, οι ποσότητες των ζητουμένων προς προμήθεια αναλωσίμων είναι ενδεικτικές, προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα αναγράφεται σε κάθε μια από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν. Οι τελικές ποσότητες θα καθορίζονται σταδιακά ανάλογα με τα αιτήματα της Υπηρεσίας. Η προμήθεια των υλικών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τα αιτήματα των Τμημάτων της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2013.

Διακήρυξη διαγωνισμού σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας