Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

15 Μαρτίου 2013

To Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για το έργο « Σύμβαση συντήρησης της εφαρμογής ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III», με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτημα Α΄ και σε συνέχεια του από 1.3.2013 αιτήματος της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. (ΑΔΑΜ 13REQ000129202/2013-03-14) το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του για τη συντήρηση του έργου έως 31.12.2013 ανέρχεται στο ποσό των 9.680 € συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 7.869,92 € + 1810,08 € ΦΠΑ) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα του ΚΑΕ 0869, του φορέα 05-150 του οικονομικού έτους 2013.

Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές με βάση τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα Α΄. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το πίνακα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα Β΄. (Σημ: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις)

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Δ.Μ.& Η.Δ. (dioik@ydmed.gov.gr) μέχρι και την 21.3.2013, ημέρα Πέμπτη.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας