Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης Διαγωνισμού για το έργο “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών” από τη ΓΓΠΣ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

07 Φεβρουαρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών”. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Οικονομικών και φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σκοπός του έργου είναι η ελληνική φορολογική διοίκηση να αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των ληξιπροθέσμων οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί άμεσα την επίλυση σημαντικού τμήματος αυτών. Ταυτοχρόνως να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας όσων ασχολούνται και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνοι, με την είσπραξη των ληξιπροθέσμων αυτών οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η συγκέντρωση όλων των διαθεσίμων πληροφοριών με επίκεντρο τον οφειλέτη, ενεργοποιώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης.

Το έργο θα υλοποιηθεί και θα εγκατασταθεί στη Γ.Γ.Π.Σ., παρέχοντας υπηρεσίες Διαχείρισης Ληξιπροθέσμων Οφειλών των φορολογουμένων από τους αρμόδιους χρήστες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και υπηρεσία Διακανονισμού (και ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω της ήδη αναπτυσσόμενης λειτουργικότητας πληρωμής οφειλών του TaxisNet) Βεβαιωμένων Οφειλών προς τους φορολογούμενους. Η υπηρεσία Διακανονισμού προς τους φορολογούμενους θα προσφέρεται με την αξιοποίηση πολλαπλών τεχνολογιών και μέσων επικοινωνίας (τηλεφωνία, e-mail, sms, web, portal, fax, κανονικό ταχυδρομείο, κ.λπ.) μέσω της υποδομής του Έργου Κ.Ε.Φ.

Ο προϋπολογισμός του έργου (εκτός του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των €170.000 (εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €130.900, πλέον ΦΠΑ: €39.100)

Δικαίωμα Προαίρεσης: 25% του προϋπολογισμού του Έργου εκτός των υπηρεσιών εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης πέντε (5) ετών. Ο προϋπολογισμός για το δικαίωμα προαίρεσης αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης για πέντε (5) έτη και ανέρχεται στο ποσό των 41.000€ (σαράντα μια χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ειδικότερα, ο ετήσιος προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των 8.200€ (οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €138.211, πλέον ΦΠΑ: €31.789).

Το έργο (εκτός του δικαιώματος προαίρεσης) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης λήγει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: lix@gsis.gr, είτε με φαξ στο: 210 – 4802089.

Σχέδιο Διακήρυξης & Έντυπο Παρατηρήσεων σε μορφή .zip

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται, επίσης, αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, στη διεύθυνση: http://www.gsis.gr/ggps/works/dimdiav/lix.html?p=1689

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας