Μετάθεση Ημερομηνίας διαγωνισμού για το έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωχωρικών και Κτηματολογικών Πληροφοριών με Online Ψηφιακές Υπηρεσίες προς το κοινό, Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων (Δ12), Υπουργείο ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

30 Ιανουαρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων (Δ12) που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ12/οικ/608/22-1-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: "Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωχωρικών και Κτηματολογικών Πληροφοριών με Online Ψηφιακές Υπηρεσίες προς το κοινό για τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων (Δ12) του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ." (κωδικός MIS 346786) με αριθμ. Διακήρυξης Δ12/7912/27-11-2012 και ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013, και ώρα 13:00.

Ανάλογα, παρατείνονται όλες οι ημερομηνίες που συσχετίζονται με την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της υπόψη Διακήρυξης μέχρι και τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην σχετική περίληψη της Διακήρυξης που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 790/Τεύχος ΔΔΣ/30-11-2012.

Ενημερωτική Επιστολή για Μετάθεση Ημερομηνίας σε μορφή .pdf , σε μορφή .doc

Προηγούμενη σχετική ενημέρωση (3/12/2012)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας