Δημόσια διαβούλευση το έργο “Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις” από την ΚτΠ ΑΕ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

11 Δεκεμβρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση, από την “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, το έργο “Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις”, το οποίο πρόκειται να προκηρύξει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Το έργο εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την παροχή των υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες και ψηφιακά. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση, η υλοποίηση, η εφαρμογή και η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS - Citizen Relationship Management System), μέσω του οποίου θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη ικανότητα (capability) της Δημόσιας Διοίκησης να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί την σχέση της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) της χώρας.

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής και θα είναι διαθέσιμο απομακρυσμένα από όλα τα εκπαιδευμένα στελέχη εξυπηρέτησης (service agents) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και άλλων εμπλεκόμενων, οι οποίοι θα υποδειχθούν και οι οποίοι αποτελούν σημεία εξυπηρέτησης πολιτών ή/και επιχειρήσεων. Κατ’ ελάχιστον το σύστημα θα είναι διαθέσιμο μέσω τριών κύριων καναλιών επικοινωνίας: το τηλεφωνικό κανάλι (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, πχ. 1500), το κανάλι φυσικής παρουσίας (ΚΕΠ), και το ηλεκτρονικό κανάλι (πχ. Διαδίκτυο, email, SMS, smart appliances κλπ). 

Κύριος στόχος του Έργου είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης. Ως προϋπόθεση τούτου αναγνωρίζεται η δημιουργία και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS - Citizen Relationship Management System), φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και μεθοδολογικό εργαλείο. Η μεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε το Σύστημα να υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης και για κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service processes) της δημόσιας διοίκησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
€3.670.935,00  (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Δικαίωμα Προαίρεσης 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο, 4% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης. Ο προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των €4.772.215,50  (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2012. Οι προτάσεις/παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: crm@ktpae.gr

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, το τεύχος διακήρυξης του έργου θα παρουσιασθεί και θα συζητηθεί με όλους τους ενδιαφερομένους σε ανοιχτή εκδήλωση στο ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, 17778 Ταύρος), τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00.

Τεύχος Διακήρυξης, σε μορφή .pdf

Έντυπο Υποβολής Προτάσεων/ Παρατηρήσεων, σε μορφή .doc

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στη διεύθυνση:
http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpconsultations&task=Details&id=175&Itemid=23

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ