Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού για τις ανάγκες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

05 Απριλίου 2012

Σας ενημερώνουμε  ότι  το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου “Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012” έχει προκηρύξει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την “Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού για τις ανάγκες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣ∆)”, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 9 “Ανάπτυξη και Λειτουργία ΠΣ∆ για το διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2012”.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών είναι €48.700,00,  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Η διακήρυξη για τα ακόλουθα προϊόντα/υπηρεσίες, είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.sch.gr/2325-m-m-l-m-112012-31122012r

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους μέχρι την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 και ώρα 13:00. H αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες:  ΕΑ-ΙΤΥ, τηλ. 2610-960.308 (κ. Μ. Παρασκευάς) – Fax: 2610-960.350 – e-mail: nts@cti.gr.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας