Διαγωνισμός για το έργο "Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων" της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

23 Μαρτίου 2012

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο "Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων" της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο σκοπός του έργου είναι η βελτιωμένη, πιο άμεση και πλήρης πληροφόρηση, η υποστήριξη των συναλλασσομένων πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες, μέσω ενός Ενιαίου Πολυκαναλικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.).

Αιτίες ύπαρξης του έργου είναι  η βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών, επιχειρήσεων και εσωτερικών χρηστών του Υπουργείου Οικονομικών, η μείωση του λειτουργικού κόστους με την ενοποίηση των πολλών διάσπαρτων υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε ένα ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης, η συμβολή στην ταχύτερη είσπραξη εσόδων του δημοσίου και η επέκταση του ρόλου της Γ.Γ.Π.Σ., από Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων σε Κέντρο Επεξεργασίας Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Ο προϋπολογισμός του Έργου (εκτός υπηρεσιών συντήρησης) ανέρχεται στο ποσό των €2.155.135,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των €191.338,50, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των €956.692,50, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Το Έργο (εκτός των υπηρεσιών συντήρησης) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2011ΣΕ05180004.

O χρόνος υλοποίησης/διάρκεια του έργου είναι δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης ορίζεται η Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στη Γενική Γραμματεία  Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, 183 46 Μοσχάτο).

Η προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης λήγει την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στη διεύθυνση kef@gsis.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άτομα επικοινωνίας) για να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους για συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) στην 5η Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Β’ (Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 119 τηλ. 210 52 37 902, 21052 38 875).

Για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, τηλ. 213 1333130.

Διακήρυξη διαγωνισμού σε μορφή .zip.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, στη διεύθυνση:
http://www.gsis.gr/ggps/works/diagonismoi/KEF.html

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας