Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης για το έργο “Μεταστέγαση των Συστημάτων του Κέντρου Δεδομένων της ΚτΠ ΑΕ”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

14 Μαρτίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι από την “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο “Μεταστέγαση των Συστημάτων του Κέντρου Δεδομένων της ΚτΠ ΑΕ”. Στόχος του έργου είναι η ασφαλής, ολοκληρωμένη και βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος, μεταστέγαση των κεντρικών συστημάτων φιλοξενούμενων στην ΚτΠ ΑΕ έργων, από το Κέντρο Δεδομένων στην Λ. Ηλιουπόλεως 2 - 4 (172 37 Υμηττός) στο νέο Κέντρο Δεδομένων της ΚτΠ ΑΕ στην οδό Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης  (183 46 Μοσχάτο) και συγκεκριμένα στο κτίριο της ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ.
Η μεταστέγαση θα πρέπει να εκτελεσθεί με τον πλέον ομαλό και αξιόπιστο τρόπο διασφαλίζοντας στο ελάχιστο δυνατό (ιδανικά εντός μη εργάσιμων ημερών) την όποια μη διαθεσιμότητα των κεντρικών συστημάτων των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των φιλοξενούμενων έργων.

Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση του χώρου καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου Η/Μ εξοπλισμού για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπό μεταστέγαση συστημάτων του παρόντος στο νέο κέντρο δεδομένων αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστών διαγωνισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για την σχεδίαση, δημιουργία και θέση σε πλήρη λειτουργία των αναγκαίων υποδομών φιλοξενίας. Αυτές περιλαμβάνουν το κέλυφος (shell) του νέου κέντρου δεδομένων καθώς και όλα τα αναγκαία συστήματα ή/και εργασίες διαμόρφωσης ωφέλιμων και βοηθητικών χώρων, οδεύσεις, ψευδοπατώματα, σχάρες, κλπ), διανομής τροφοδοσίας και αδιάλειπτης παροχής και προστασίας τροφοδοσίας (UPS, Η/Ζ, συσσωρευτές), κλιματισμού, ανακύκλωσης αέρα, εξοικονόμησης ενέργειας, γείωσης και προστασίας από υπερτάσεις, ηχομονώσεων, ηλεκτρολογικών πινάκων, φυσικής ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης, μετασχηματιστή, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, ικριωμάτων καθώς και τα αναγκαία συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης αυτών. Όλοι οι χώροι που απαιτούνται για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία και αξιοποίηση των υπό μεταστέγαση συστημάτων του προτεινόμενου έργου, έχουν ήδη παραχωρηθεί στην ΚτΠ ΑΕ με σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €133.672,50, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: relocation@ktpae.gr μέχρι την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012.

Τεύχος Διακήρυξης σε μορφή .zip

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ, στη διεύθυνση:
http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpconsultations&task=Details&id=162

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ