Δημόσια διαβούλευση για το Έργο “Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη” από τη ΓΓΠΣ

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

14 Φεβρουαρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έχει αναρτήσει σε δημόσια διαβούλευση τη διακήρυξη του διαγωνισμού για το Έργο “Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη” (κωδικός ΟΠΣ 300393). Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Οικονομικών και φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των €541.200 (πεντακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων διακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2011ΣΕ05180000.

Το Έργο “Διαδικτυακή Πύλη των Κ.Υ. του Υπ.Ο. για τον Πολίτη”, το οποίο αφορά στην Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Υπ.Ο για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω πρόσβασης σε πληροφορίες και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τόσο μεταξύ των υπάλληλων του Υπουργείου και των Πολιτών όσο και τρίτων φορέων με ενεργές διεπαφές με τα διάφορα υποσυστήματα που λειτουργούν ήδη στην Γ.Γ.Π.Σ καθώς και με τα υποσυστήματα που λειτουργούν σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, που θα υποδείξει στον ανάδοχο η Γ.Γ.Π.Σ.

Αναλυτικότερα, σκοπός του συνολικού έργου είναι η δημιουργία διαδικτυακής Πύλης (internet & intranet) που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα πύλη της ΓΓΠΣ και θα συνδεθεί με κάθε άλλη δικτυακή Πύλη που σήμερα υπάρχει στο Υπ.Ο. (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Συντάξεις, Τελωνεία, Γενικό Χημείο, Δημόσιας Περιουσίας κ.λ.π.), με ολοκληρωμένη δομή και μηχανισμό συστηματικής διαχείρισης, διάθεσης και αξιοποίησης (αποτελεσματική επεξεργασία με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία) πληροφοριών που αφορούν στα φορολογικά, τελωνειακά, δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων κλπ, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και ικανοποιώντας τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Στόχος είναι η εσωτερική αξιοποίηση αυτής της Πύλης από το προσωπικό του Υπουργείου αλλά και η εξωτερική αξιοποίησή της από πολίτες και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ξεπερνώντας τα γεωγραφικά όρια της επικράτειας και της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό η Πλατφόρμα της διαδικτυακής Πύλης η οποία θα είναι εκτός από τα Ελληνικά, τουλάχιστον και στα Αγγλικά, ενώ θα συνεκτιμηθούν επιπλέον άλλες ξένες γλώσσες που ενδεχομένως να δοθούν από τον ανάδοχο.

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων στη διαβούλευση λήγει τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων και να το αποστείλουν με e - mail: kyyp1_portal@gsis.gr ή με fax: 210-4802089.

Σχέδιο Διακήρυξης Έργου σε μορφή .pdf
Έντυπο παρατηρήσεων σε μορφή .doc

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στη διεύθυνση:
http://www.gsis.gr/ggps/works/dimdiav/K_Y_Yp1_portal.html

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας