Διαβούλευση για την πράξη “Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις” από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

14 Φεβρουαρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και ενόψει της προκήρυξης της πράξης “Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις”, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον Οδηγό Εφαρμογής της εν λόγω πράξης.

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση καινοτόμων μικρομεσαίων, δυναμικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίωξη αποτελεί η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προμηθεύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα αναζητούν, για την χρηματοδότηση ανάπτυξης καινοτομικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστούν βιώσιμα εργαλεία πολιτικής.

Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης θα συσταθεί Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων με την επωνυμία “Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις”.

Δικαίωμα υποβολής επενδυτικού σχεδίου έχουν εγχώριες καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίες έχουν ανάγκη από επιχειρηματικά κεφάλαια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφορά σε επενδύσεις σποράς (προλειτουργικά κεφάλαια) και σε κεφάλαια εκκίνησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €50 εκατ., ενώ η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη είναι €35 εκατ.

Η υλοποίηση της πράξης θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο φορέα διαχείρισης επιχειρηματικών κεφαλαίων μετά από σχετική ανοικτή πρόσκληση.

Αναλυτική περιγραφή της πράξης, των προϋποθέσεων συμμετοχής και των όρων υλοποίησης περιλαμβάνεται στον Οδηγό Εφαρμογής.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο της πράξης, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό της. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΓΓΕΤ θα προχωρήσει στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Οδηγού Εφαρμογής και στην προκήρυξη της δράσης.

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων στη διαβούλευση λήγει την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012.

Σχόλια σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μπορούν να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων
Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα
Υπόψη Δρ. Δ. Πουτούκη: Τηλ.: 210-7458136, e-mail: dpoutoukis@gsrt.gr

Οδηγός Εφαρμογής Πράξης “Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις” σε μορφή .pdf

Οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας