Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών Προτάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε. Π. “Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

30 Ιανουαρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση” έχει συγκροτήσει Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση, από εξωτερικούς αξιολογητές των υποβαλλόμενων προτάσεων στις προκηρυσσόμενες πράξεις του Προγράμματος, σε όλους τους άξονες και σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης (όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη σε ειδικών απαιτήσεων προτάσεις). H Ειδική Υπηρεσία επιλέγει τους εξωτερικούς αξιολογητές για τις Πράξεις της μόνο εκ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο.

Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αξιολογητές για την αξιολόγηση μέσω εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εφαρμογής (προσβάσιμης μέσω διαδικτύου) Προτάσεων Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ για Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), που υποβάλλονται προς αξιολόγηση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 144 Σχετική Πρόσκληση Χρηματοδότησης (http://www.edulll.gr/?p=15349 ).

Ειδικότερα, θα αξιολογηθούν προτάσεις για προς χρηματοδότηση Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από ΑΕΙ με κοινό - στόχο τους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης και με αντικείμενο την επιμόρφωση των αποφοίτων σε πεδία εξειδικευμένης γνώσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο πεδίο της επιστημονικής ειδίκευσης τους ή/και της επαγγελματικής ενασχόλησής τους. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων είναι μέχρι 2 έτη (*και μετά αναμένεται να αναζητηθούν τρόποι αυτοχρηματοδότησης για να συνεχισθούν).

Τα Προγράμματα θα είναι 60 ή 100 ή 150 ωρών, σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα άμεσα αξιοποιήσιμα στην παραγωγική διαδικασία. Τα επιστημονικά πεδία στα οποία ζητείται να αναπτυχθούν Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων αντιστοιχούν σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ με ειδικότερους κλάδους:
Ενέργεια, Περιβάλλον, .ιατροφικός τομέας, Γεωργία – Αλιεία - Κτηνοτροφία, Ιατρική, Φαρμακευτική, Βιοτεχνολογία Χημεία, Προηγμένα υλικά, Πληροφορική και Επικοινωνίες.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με ειδικότερους κλάδους:
Διοίκηση Επιχειρήσεων/Επιχειρηματικές Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικά, Μεταφορές, Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, Τουρισμός, Πολιτισμός.
Τα Προγράμματα είναι δυνατόν να καλύπτουν και παραπάνω από ένα πεδίο αλλά θα επιλέγεται ένα πεδίο ως το κύριο πεδίο.

Σε κάθε προς αξιολόγηση Πρόταση Προγράμματος θα αξιολογηθούν ιδίως:

  • Οι θεματικές ενότητες επιμόρφωσης.
  • Η διάρκεια των προγραμμάτων, οι κύκλοι και τα τμήματα επιμόρφωσης και το μέγεθος των τμημάτων επιμόρφωσης.
  • Οι μέθοδοι διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ή και μικτού μοντέλου, που συνδυάζει τη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως επιμόρφωση.
  • Το προφίλ των διδασκόντων.
  • Το προφίλ συμμετεχόντων και επωφελούμενων.
  • Ο τρόπος πιστοποίησης των συμμετεχόντων.
  • Ο συντονισμός και η επιστημονική παρακολούθηση της Πράξης.
  • Το υλικό που θα αξιοποιηθεί και πώς θα παραχθεί.
  • Ο τρόπος συνεχούς (ongoing) και εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγησης του Προγράμματος που θα αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών και του τρόπου υλοποίησης.
  • Οι μέθοδοι και τα εργαλεία πληροφόρησης και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων καθώς και μετά το πέρας των πρώτων προγραμμάτων η διάχυση αποτελεσμάτων τους.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως ορίσθηκαν στην υπ’αριθ. 5801/28-4-2010 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως περί συγκρότησης του Μητρώου (δημοσιευθείσα στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος - http://www.edulll.gr/?page_id=492 ), δηλαδή μεταπτυχιακές σπουδές και σχετική γνώση και εμπειρία στα πεδία των προς αξιολόγηση Προγραμμάτων Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων, να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο της Υπηρεσίας συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?page_id=492  (κεντρική ιστοσελίδα www.edulll.gr ).

Οι αξιολογητές που θα επιλεγούν κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογητών βάσει του αντικειμένου των υποβληθησόμενων προτάσεων θα κληθούν να υποβάλουν έντυπη δήλωση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής περί αληθείας των δηλούμενων και περί μη σύγκρουσης συμφερόντων. Η αμοιβή των αξιολογητών θα ανέρχεται σε 75€ ανά αξιολογούμενη πρόταση.

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών σε μορφή .pdf

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στη διεύθυνση http://www.edulll.gr/?page_id=492 .

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας