Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Έργο “Περιβάλλον διαλειτουργικότητας στη Γ.Γ.Π.Σ. για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

17 Ιανουαρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώθηκε παράταση της δημόσιας διαβούλευσης για το Έργο “Περιβάλλον διαλειτουργικότητας στη Γ.Γ.Π.Σ. για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις” (Κωδικός ΟΠΣ 346889). H παράταση στη διαβούλευση θα βοηθήσει στην περαιτέρω επεξεργασία του μέρους Β’, που περιγράφει την υλοποίηση του Έργου με Συμφωνία πλαίσιο.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  €827.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Το Έργο (εκτός των υπηρεσιών συντήρησης) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2010ΣΕ05180002.

Ο χρόνος υλοποίησης - διάρκεια έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Πλαίσιο.

Η νέα προθεσμία για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων στη διαβούλευση λήγει τη Δευτέρα  23 Ιανουαρίου 2012.

Οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, στη διεύθυνση:
http://www.gsis.gr/ggps/works/dimdiav/dialeitourg.html

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν, είτε με e-mail στο: web_serv@gsis.gr , είτε με φαξ στο: 210 – 480 20 89.

Σχέδιο Διακήρυξης σε μορφή .zip

Προηγούμενη ενημέρωση, 19/12/2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας