Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Αυγούστου 2021

Συνοπτική περιγραφή: Αφορά πράξεις που εντάσσονται στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, υπό τον όρο ότι η προτεινόμενη αναπτυξιακή πρόταση είναι συνεπής προς το Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας(άρθρο 34 του Καν(ΕΕ) 1380/2013).
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περίοδος υποβολής: 2/8/2021 - 15/10/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας