Βελτίωση Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, της Καταπολέμησης Φτώχειας και Διακρίσεων, μέσω Ενοποίησης Παρεμβάσεων Κοινωνικής ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

16 Μαρτίου 2020

Συνοπτική περιγραφή: Mέσω της παρούσας δράσης, προωθείται ανάπτυξη τοπικού μηχανισμού “Social Innovation Piraeus”, ο οποίος θα αποτελέσει βασικό εργαλείο:  συντονισμού των δράσεων και δικτύωσης των οντοτήτων που εμπλέκονται στις κοινωνικές πολιτικές  άμεσης κοινωνικής παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά  θα αποτελεί τον κόμβο εκτίμησης, εντοπισμού και εφαρμογής των συμπληρωματικών κοινωνικών δράσεων που ανακύπτουν κάθε φορά στην τοπική κοινωνία,  θα έχει την ευθύνη χάραξης και δυναμικής αναπροσαρμογής της συνολικής στρατηγικής της Κοινωνική Πολιτικής του Δήμου Πειραιά.Ο εν λόγω Μηχανισμός θα λειτουργήσει στη βάση του υφιστάμενου συστήματος οργάνωσης και διοίκησης του Δήμου Πειραιά ή της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου. Το μοντέλο λειτουργίας του βασίζεται σε τρία διακριτά επίπεδα. Το χαμηλότερο επίπεδο αφορά στη διασύνδεση (ανταλλαγή πληροφοριών) των μονάδων που υλοποιούν δράσεις κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο (Δήμος Πειραιά και Δήμοι που εξυπηρετούνται από αυτόν). Το δεύτερο επίπεδο αφορά στη διασύνδεση του Μηχανισμού με το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου (Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας, Υπουργείου, Εθνικοί Μηχανισμοί, κα). Το τρίτο επίπεδο αφορά στη διαλειτουργικότητα με φορείς του εξωτερικού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής συνοχής.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 16/3/2020 - 31/12/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας