Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για την προώθηση της αποδοτικής ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

14 Ιανουαρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού και την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο. Οι προτεινόμενες πράξεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, και με δεδομένα αφενός την 1η αναθεώρηση στου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του ΥΔ Νήσων Αιγαίου (El 14), και αφετέρου τα ενταγμένα έργα, σε προγενέστερες Προσκλήσεις,  θα πρέπει να αφορούν σε: - Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρισης, όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο τροποποιημένο μέτρο της 1ης αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ με κωδικό Μ14Β0501. - Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) στις ΔΕΥΑ Λέσβου, Χίου και στους Δήμους Σάμου, Ικαρίας & Λήμνου, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο τροποποιημένο μέτρο της 1ης αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ με κωδικό Μ14Β0404. Οι προτεινόμενες πράξεις δύναται να παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα, με άλλες σχετικά ενταγμένες Πράξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη κάθε προτεινόμενης πράξης είναι η συνάφειά της με το Πρόγραμμα Μέτρων του εγκεκριμένου ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου. Η διασφάλιση της συμβατότητας των δράσεων, που υλοποιούνται στον τομέα των υδάτων, με τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, καθώς και με τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, αποτελεί αντικείμενο  της Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 160817/20.12.2016 σχετική Υπουργική Απόφαση.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 14/3/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας