Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Νοεμβρίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Η δράση αποσκοπεί στην κατασκευή, βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια). Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών τους για την χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων στις ΤΠΕ. Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης), στη σχέση κόστους- οφέλους, στην εξασφάλιση της πρόσβασης μαθητών με αναπηρία, δασκάλων με αναπηρία, καθηγητών με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων με αναπηρία και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 6/11/2017 - 15/1/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας