€230 εκατ. από το “πακέτο Juncker” στην Ελλάδα

Νέα

25 Οκτωβρίου 2016

Τον δρόμο για τη στήριξη των καινοτόμων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων ελληνικών εταιρειών, με κεφάλαια ύψους €230 εκατ., από το “πακέτο Juncker”, άνοιξε χθες το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, το ΕΤαΕ και η Eurobank υπέγραψαν δύο συμφωνίες συνολικού ύψους €230 εκατ., που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Οι συμφωνίες αυτές υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), βασικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, ενώ πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Juncker.

Στόχος η στήριξη των καινοτόμων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εταιρειών, μέσα από τα προγράμματα Cosme και InnovFinΗ χθεσινή συμφωνία έχει δύο σκέλη, εκ των οποίων το ένα αφορά το πρόγραμμα εγγυήσεων COSME και η δεύτερη το πρόγραμμα InnovFin.

Η συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων COSME θα επιτρέψει στη Eurobank να κατευθύνει κεφάλαια ύψους €130 εκατ. σε πάνω από 1.000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε διάστημα τριών ετών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει στη Eurobank εγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα στην τράπεζα να μειώσει σημαντικά  τις απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων.

Το πρόγραμμα COSME είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό €2,3 δις για την περίοδο 2014 - 2020. Τουλάχιστον το 60% του προγράμματος προορίζεται για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ευρώπη, μέσω δύο χρηματοδοτικών εργαλείων: το "COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια" και το "COSME - Ίδια Κεφάλαια για την Ανάπτυξη".  

InnovFin
Με τη συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin, η Eurobank θα κατευθύνει δάνεια και μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους για καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια. Η εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "EU InnovFin finance for Innovators" με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος  "Ορίζοντας 2020", του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η στήριξη της ΕΕ για τις καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους €100 εκατ.

Το πρόγραμμα InnovFin SME Guarantee Facility παρέχει εγγυήσεις και μισθώσεις ύψους από €25.000 μέχρι €7,5 εκατ. για την αναδιάρθρωση χρεών προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (ως 499 εργαζομένων) σε δανεισμό.

Το πρόγραμμα το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και υλοποιείται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς  τράπεζες και άλλους οικονομικούς οργανισμούς, στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. αλλά και στα συνδεδεμένα κράτη.  Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει εγγυήσεις για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ενάντια στην πιθανότητα απωλειών από την αναχρηματοδότηση των χρεών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021