Με βοηθό την τεχνολογία, η Ε.Ε. επιχειρεί να βάλει “φρένο” στην αδήλωτη εργασία

Νέα

20 Οκτωβρίου 2014

Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα “ρίχνει στη μάχη” για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας η Ε.Ε. Η πλατφόρμα στοχεύει στο να φέρει σε επαφή διάφορους εθνικούς φορείς επιβολής του νόμου, που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, το θεμιτό ανταγωνισμό και τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Η πλατφόρμα αναμένεται να φέρει σε επαφή όλους τους φορείς επιβολής του νόμου, που ασχολούνται με την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας και οι επιθεωρήσεις κοινωνικής ασφάλισης, οι φορολογικές και μεταναστευτικές αρχές, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς (π.χ., σε επίπεδο Ε.Ε., εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων). Θα καλύψει δε ένα κενό σε επίπεδο Ε.Ε., όπου μέχρι τώρα η αδήλωτη εργασία εξετάζεται αποσπασματικά και χωρίς συντονισμό σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας. Θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ εκείνων που ασχολούνται με την αδήλωτη εργασία επιτόπου και σε καθημερινή βάση.

Μετά από τη σχετική πρόταση, που υπέβαλε η Επιτροπή για τη δημιουργία της πλατφόρμας, τον Απρίλιο του 2014, η όλη πρωτοβουλία αποτέλεσε προϊόν συμφωνίας, το οποίο επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε.

“Χάρη στη συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με τη γενική προσέγγιση, η πλατφόρμα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της”, σχολίασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, κ. László Andor.

Η νέα πλατφόρμα
Με τη λειτουργία της, η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει ένα φόρουμ, όπου οι εμπειρογνώμονες θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, επεκτείνοντας τις - μέχρι στιγμής - περιορισμένες επαφές. Επίσης, θα εξετάσει εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, που προκαλούνται από την αδήλωτη εργασία και από το συναφές φαινόμενο της ψευδούς αυτοαπασχόλησης.

Επίσης, στόχος είναι να αντιμετωπίσει διασυνοριακές πτυχές, διερευνώντας, π.χ. τρόπους για τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εθνικών διοικήσεων και να ενισχύσει τη διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία, όπως ανταλλαγές προσωπικού και κοινές επιθεωρήσεις. Επίσης, μέσω αυτής, θα αναπτυχθούν κοινές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και θα διοργανώσει κοινούς κύκλους κατάρτισης.

Με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες, που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που διενεργήθηκε το 2013, περίπου ένας στους δέκα Ευρωπαίους (11%) παραδέχτηκε ότι έχει αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες, που αποτελούν προϊόν αδήλωτης εργασίας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ενώ το 4% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι είχε προσφέρει αδήλωτη εργασία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ