Προς αναμόρφωση η εθνική στρατηγική για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία. Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου έως τις 30/12

Νέα

16 Δεκεμβρίου 2013Τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους στη δημόσια διαβούλευση για την αναμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Το σχέδιο νόμου, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως τις 30 Δεκεμβρίου, επιδιώκει την αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας με τη συγκέντρωση και ταξινόμησή της, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της. Στόχος είναι η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και περιβάλλοντος για την ενίσχυση και αξιοποίηση του τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.  

“Μέσα από το Σχέδιο Νόμου, ενθαρρύνεται τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στις προσπάθειες της χώρας να αντιμετωπίσει σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις και στη δημιουργία ενιαίου εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου έρευνας ”, σημειώνει το υπουργείο Παιδείας.   

Με το σχέδιο νόμου απλουστεύονται οι διαδικασίες χρηματοδοτικών παρεμβάσεων, διευκολύνεται η δράση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, παρέχονται ποικίλα κίνητρα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και το βασικότερο, ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χάραξη και εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, καθώς και ενός Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της, που θα ψηφιστεί από τη Βουλή και θα αποτελέσει τον κορμό της προσπάθειας στα επόμενα κρίσιμα χρόνια, που συνδυάζονται και με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014  - 2020.  

“Η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Μέσα από την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού, δηλαδή κρατώντας τους ερευνητές στη χώρα μας  και να προσελκύοντας νέους. Στόχος η “Ελλάδα της Καινοτομίας” για το 2020”, σημείωσε σχετικά ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.  

Βασικοί στόχοι
Βασικά συστατικά αυτής της εθνικής στρατηγικής για τους τομείς της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, θα αποτελούν οι Περιφέρειες, ο κεντρικός συντονισμός των δράσεων όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, η ενίσχυση της έλξης και κινητικότητας πολύτιμου ερευνητικού δυναμικού, η ενθάρρυνση για συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η μεγαλύτερη ευελιξία χρήσης των πόρων των ερευνητικών φορέων για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των δράσεων τους. 

Εθνική στρατηγική
Όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με το σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, επιδιώκεται:

Η συστηματική θεώρηση και προσέγγιση των κρίσιμων θεματικών τομέων της Έρευνας (Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Νανοεπιστήμες, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αγροβιοδιατροφή, Οικολογία, Αγρονομία, Βιολογία και Υγεία, Ενέργεια, Αειφόρος ανάπτυξη, Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Διαστημικές Επιστήμες, Επιστήμες του Ανθρώπου και της Κοινωνίας).

Η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με σκοπό την εναρμόνιση με τις αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.

Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στους Ερευνητικούς Φορείς, τις Περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της χώρας.

Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην Έρευνα, με τη διεύρυνση των οριζόντων της Αριστείας Έρευνας σε τομείς και με όρους που αφορούν στην ανάδειξη της ισότητας των φύλων.

Η δημιουργία συνθηκών επαρκούς ροής ικανών Ερευνητών, για την επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας μεταξύ οργανισμών, επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών με τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγμών, την εκπαίδευση και την προσφορά ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομίας.

Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για τη βελτίωση του τρόπου διακίνησης και διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε επιστημονικές πληροφορίες και δεδομένα και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης.

Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ (δημόσιες συμβάσεις, προ-εμπορικές συμβάσεις, Ανταγωνιστικός Διάλογος, Συμφωνίες Πλαίσιο, Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας).

Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Στόχου, συμβολής του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα στην ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με ετήσιο ποσοστό 3% επί του ΑΕΠ, όπως διαμορφώθηκε με την ανανεωμένη Συνθήκη της Λισσαβόνας του 2005. 

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ