Κονδύλι 800 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της έρευνας θα διαθέσει η Ε.Ε. το 2014 - “Στον αέρα” οι πρώτες προσκλήσεις

Νέα

13 Δεκεμβρίου 2013Με το ποσό των €800 εκατ. θα ενισχύσει το 2014 η Ε.Ε. την ανάπτυξη της κατάρτισης και σταδιοδρομίας των ερευνητών στην Ευρώπη, μέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSC). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, ήδη, το πρώτο μέρος των προσκλήσεων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την έρευνα, που ανέρχονται συνολικά σε €800 εκατ. το 2014. Οι πρώτες προσκλήσεις απευθύνονται σε ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συνολικά, οι δράσεις MSC θα διαθέσουν πάνω από €6 δις την περίοδο 2014 - 2020.

Ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, εταιρείες και ΜΚΟ, που ασχολούνται με την έρευνα, μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση μέσω των καινοτόμων δικτύων κατάρτισης των δράσεων MSC, που απευθύνονται σε νέους ερευνητές χωρίς διδακτορικό. Μη ευρωπαϊκοί οργανισμοί μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης (ITNs), που θα επιτρέψουν στους υποψηφίους να αποκτήσουν πείρα εκτός Ευρώπης. 

Δίκτυα ITNs
Συνολικά υπάρχουν τρεις τύποι δικτύων ITNs:

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα κατάρτισης (ETN), που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις εταίρους σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες.

Τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά διδακτορικά, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία εταιρεία και ένα ερευνητικό ινστιτούτο, το οποίο έχει το δικαίωμα να χορηγεί διδακτορικό (η εταιρεία και το ερευνητικό ινστιτούτο πρέπει να έχουν την έδρα τους σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες).

Τα Ευρωπαϊκά κοινά διδακτορικά (ejd), που αντικαθιστούν τα κοινά προγράμματα Erasmus Mundus για τα διδακτορικά και περιλαμβάνουν κοινοπραξίες τουλάχιστον τριών δικαιούχων με δικαίωμα ανάθεσης διδακτορικών και είναι εγκατεστημένοι σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες. 

Τα ITNs απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού των δράσεων MSC, λαμβάνοντας πάνω από €400 εκατ. στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης. Από το ποσό αυτό, €25,5 εκατ. θα διατεθούν στα ευρωπαϊκά βιομηχανικά διδακτορικά και €30 εκατ. στα ευρωπαϊκά κοινά διδακτορικά. 

Διατομεακές συμπράξεις
Οι οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή την καινοτομία, μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη για διατομεακές συμπράξεις στο πλαίσιο της ενέργειας ανταλλαγής προσωπικού, βάσει των δράσεων MSC, για την έρευνα και την καινοτομία (RISE). Η RISE υποστηρίζει τη βραχυπρόθεσμη κινητικότητα του προσωπικού, που ασχολείται με την έρευνα και την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα σταδιοδρομίας, από το μεταπτυχιακό επίπεδο έως το επίπεδο διευθυντικών στελεχών, περιλαμβανομένου του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Στο πλαίσιο των παγκόσμιων συμπράξεων είναι, επίσης, δυνατόν να υπάρχουν διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης διατίθενται €70 εκατ. 

Οι οργανώσεις, που επιθυμούν να προγραμματίσουν την εκδήλωση “Ευρωπαϊκή νύχτα ερευνητών” τον Σεπτέμβριο του 2014 και τον Σεπτέμβριο του 2015, θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση τώρα. Αυτές οι εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εμβέλειας, που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα, στοχεύουν να φέρουν τους ερευνητές και το έργο τους πιο κοντά στο κοινό και να τονώσουν το ενδιαφέρον για τις ερευνητικές σταδιοδρομίες, ιδίως μεταξύ των νέων. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης διατίθενται €8 εκατ. 

Τέλος, τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατική συνεργασία. Διατίθεται €1,5 εκατ. για την υποστήριξη ενός δικτύου επίσημα διορισμένων εθνικών σημείων επαφής για τον προσδιορισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη βελτίωση του επιπέδου στήριξης στους αιτούντες.

Οι προσκλήσεις για ατομικές υποτροφίες (€240,5 εκατ.) και για το COFUND (€80 εκατ.), ενέργεια μέσω της οποίας οι δράσεις MSC συμπληρώνουν περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα για κατάρτιση στον τομέα της έρευνας, θα δημοσιευθούν στις 12 Μαρτίου 2014 και στις 10 Απριλίου 2014 αντίστοιχα. 

Ιστορικό
Οι δράσεις MSC αποτελούν το 8% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος “Horizon 2020” και τα σχετικά κονδύλια ανέρχονται σε πάνω από €6 δις για την περίοδο 2014 - 2020. Το ποσό αυτό συνεπάγεται αύξηση κατά περίπου 30% σε σχέση με το σημερινό προϋπολογισμό ύψους €4,7 δις στο πλαίσιο των δράσεων Marie Curie για την περίοδο 2007 - 2013. Ο νέος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει περισσότερους από 65.000 ερευνητές, εκ των οποίων το 40% θα είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Οι δράσεις MSC υποστηρίζουν ερευνητές σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οι ερευνητές, που εργάζονται σε όλους τους πανεπιστημιακούς κλάδους, από τις φυσικές επιστήμες και την υγειονομική περίθαλψη, που σώζει ζωές, μέχρι τη θεωρητική έρευνα, θα είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ